Industrivärdens vd Helena Stjernholm.

Industrivärden sänker utdelningen

Publicerad 2016-02-05 12:38

Rapport Industrivärdens resultat sjönk rejält under det fjärde kvartalet. Investmentbolaget sänker nu utdelningen till aktieägarna.

Industrivärden redovisar ett resultat efter skatt om 444 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (2.158). Resultatet per aktie uppgick före utspädning till 1:03 kronor (4:99).

Totalavkastningen uppgick under året till 15 procent för A-aktien och till 11 procent för C-aktien jämfört med 10 procent för totalavkastningsindex.

Substansvärdet uppgick till 160 kronor/aktie den 31 december 2015, vilket redan rapporterats.

Nytt är att substansvärdet den 4 februari uppgick till 155 kronor per aktie.

Sänker utdelningen

Industrivärden föreslår oväntat en sänkning av utdelningen till 5:00 kronor per aktie, ned från 6:25 kronor för räkenskapsåret 2014.

Det framgår bokslutet för 2014.

Analytikerna hade i en sammanställning från SME Direkt i snitt väntat sig en utdelning om 6:57 kronor där spannet i estimaten från sammantaget sju banker löpte från 6:25 kronor, det vill säga oförändrad nivå, till 6:75 kronor.

Investmentbolag lägger i samband med rapporten fram en ny utdelningspolicy samt en ny skuldsättningspolicy.

Förändringarna görs ”i syfte att öka Industrivärdens finansiella flexibilitet och kapacitet”, heter det i rapporten.

Den nya skuldsättningspolicyn är att Industrivärdens skuldsättningsgrad ska ligga mellan 0 och 10 procent, ”men kan periodvis över- eller understiga detta intervall”.

I slutet av 2015 uppgick skuldsättningsgraden till 15 procent.

Den nya utdelningspolicyn innehåller inga numerära element men stipulerar att bolaget skall generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning.

”Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen skall vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk”, skriver bolaget.

Under 2015 uppgick mottagna utdelningar från innehavsbolagen till 3,2 miljarder.

”Det är också viktigt att vi ökar vårt handlingsutrymme genom en lägre skuldsättning över tid. Sist, men inte minst, bör Industrivärden ha en utdelningspolicy som möjliggör ett positivt kassaflöde och som ger oss flexibilitet att anpassa oss efter yttre omständigheter”, skriver bolagets vd Helena Stjernholm i rapportens vd-ord.