Nyrén petas från Industrivärden

Publicerad 2015-04-27 08:57

Aktie Anders Nyrén, avgående vd tillika nominerad styrelseordförande för investmentbolaget Industrivärden, lämnar bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Huvudägarna i Industrivärden, L E Lundbergföretagen och Handelsbanken, har meddelat att de inte anser det lämpligt att Anders Nyrén leder styrelsearbetet i Industrivärden och har därför återtagit sitt tidigare förslag till valberedningen”, heter det där.

Anders Nyrén entledigas från vd-uppdraget, och hans anställning sägs upp i enlighet med anställningsavtalet, vilket bland annat innebär två årslöner i avgångsvederlag.

Styrelseledamöterna Boel Flodgren, Stuart Graham och Anders Nyrén deltog inte i beslutet.

De två förstnämnda har med omedelbar verkan avgått ur styrelsen enligt ett annat pressmeddelande, ”med hänvisning till den sena och bristfälliga information som lämnats av huvudägarnas representanter till styrelsen, i för styrelsen viktiga frågor”.

Anders Nyrén har, mot den angivna bakgrunden, meddelat Industrivärdens valberedning att han inte står till förfogande för val till Industrivärdens styrelse inför årsstämman 2015. Han avser även att underrätta valberedningen i Sandvik att han inte står till förfogande för val vid Sandviks årsstämma den 7 maj 2015.

Anders Nyrén har därutöver meddelat att han avser att informera de styrelser han tidigare under våren utsetts till ledamot i, det vill säga styrelserna i Handelsbanken, SCA, Ericsson och Volvo, om de förändringar som beskrivits ovan.

Som nya styrelseledamöter i Industrivärden föreslås Industrivärdens nuvarande tillförordnade vd Bengt Kjell och Sandviks vd från 2002-2011 Lars Pettersson. Fredrik Lundberg föreslås som ordförande.

I separata pressmeddelanden från Handelsbanken och SCA, publicerade några minuter efter de från Industrivärden, meddelas att Anders Nyrén lämnar dessa bolags styrelser per den 30 april.