Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ROCKWOOL A/S

2022-08-04 10:22:39

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 8 – 2022
til Nasdaq Copenhagen

4. august 2022

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL A/S

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 31. august 2022, kl. 09.00

på vores hovedkontor, ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 584, Indgang C, 2640 Hedehusene.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 26. august 2022 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Information om webcastet og generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Da generalforsamlingen forventes at være kortvarig, serveres der ikke traktement i forbindelse med afholdelsen. Vi gør desuden opmærksom på, at der kun er et begrænset antal ledige parkeringspladser til rådighed på selskabets adresse.

Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf.


Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

  1. Forslag om at anvende mellem 100-200 MDKK til støtte for genopbygningen af Ukraine

Bestyrelsen tilkendegav på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2022, at ROCKWOOL aktivt vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. I forlængelse heraf foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at selskabet kan anvende mellem 100-200 MDKK til at støtte genopbygningen af Ukraine.

Støtten skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse gå til relevante projekter og tiltag dedikeret til genopbygningen af Ukraine. Støtten kan leveres i form af kontanter, materialer eller andre realydelser. Beløbet må ikke anvendes i områder, som ikke er under den Ukrainske regerings kontrol.

Tidspunktet for anvendelse af beløb er i øvrigt afhængigt af, at bestyrelsen vurderer, at de konkrete omstændigheder i Ukraine tillader en sådan anvendelse.

Ved fremsættelsen af forslaget har bestyrelsen vurderet, at forslaget afspejler og understøtter selskabets værdier og aktiviteter. I den forbindelse har bestyrelsen lagt vægt på, at selskabet har et samfundsmæssigt ansvar, og at der foreligger en helt ekstraordinær situation, som berører og har stor betydning for selskabet, dets medarbejdere og samarbejdspartnere. Dertil kommer, at selskabet har kompetencer og know-how, som bestyrelsen vurderer kan være særlig relevante i forbindelse med genopbygningen.

--ooOoo--

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 111.555.580 DKK (fordelt på 11.155.558 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 104.651.510 DKK (fordelt på 10.465.151 aktier af nominelt 10 DKK). Hver A-aktie på nominelt 10 DKK giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt 10 DKK giver én stemme, jf. vedtægternes § 10.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 24. august 2022, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 10.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Forslaget på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen, og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 26. august 2022. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

(a)   ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;

(b)   ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf eller

(c)   ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 26. august 2022. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 29. august 2022. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet og blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt information om håndtering af persondata i forbindelse med generalforsamlingen er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf, fra offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Du er velkommen til at sende korte spørgsmål eller kommentarer hurtigst muligt dog senest søndag den 28. august 2022 til agm@rockwool.com. Vi vil søge at besvare konkrete spørgsmål fra en aktionær direkte, mens spørgsmål eller kommentarer af interesse for en bredere kreds af aktionærer vil blive behandlet under mødet.

Med venlig hilsen
ROCKWOOL A/S

På vegne af bestyrelsen
Thomas Kähler, bestyrelsesformand

Vedhæftet fil


GlobeNewswire