Index Pharmaceuticals: Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

2022-06-01 17:30:00

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelse och revisorer samt arvoden
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen (ordförande), Marlene Forsell, Uli Hacksell och Lennart Hansson samt nyval av Karin Bernadotte af Wisborg och Anna-Kaija Grönblad till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att - under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av personaloptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i koncernen med rätt till förvärv av nya aktier i bolaget, även innefattande emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet. För personaloptionerna respektive teckningsoptionerna gäller de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Erforderlig majoritet erhölls inte för att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Till följd av att vissa investerare röstade emot Linc ABs förslag erhölls inte erforderlig majoritet för att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter.

För mer information
Johan Giléus, t.f. VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 17:30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.seoch telefonnummer +46 8 121 576 90 är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Cision