Kina Efter en imponerande återhämtning efter den initiala fasen av covidpandemin bromsade Kinas ekonomiska tillväxt in betydligt 2022, och ekonomin fortsätter att pressas av att mer lättöverförbara varianter av viruset har lett till förnyade utbrott. Det skriver IMF i en rapport efter en artikel IV-konsultation i Kina.

Fonden konstaterar att förnyade sjukdomsutbrott har begränsat rörligheten. Samtidigt är fastighetskrisen fortsatt inte löst, och den globala efterfrågan har dämpats.

IMF bedömer att Kinas BNP ökade 2,6 procent 2022, och att den väntas öka med 4,2 procent 2023 med stöd av att borttagandet av covidnedstängningarna på sikt väntas lyfta den privata efterfrågan. Pristrycket väntas vara måttlig på kort sikt med tanke på att obalanserna i utbud och efterfrågan antas förbli måttliga även efter återöppnandet.

Enligt IMF växlade Kinas makroekonomiska policy på ett lämpligt sätt över i expansiv riktning 2022 som svar på ett svagare tillväxtmomentum. Penningpolitiken har blivit ”måttligt ackommoderande’ efter blygsamma räntelättnadsåtgärder, sänkningar av reservkraven, justeringar i guidningen om depositräntorna samt användande av kreditåtgärder för att styra krediter mot små och medelstora företag.

IMF-styrelsen vill att Kina ska använda makroekonomiska åtgärder och hälsopolicy för att stödja ekonomin på kort sikt, och tillväxtfrämjande reformer behövs för att säkra en balanserad, inkluderande och grön tillväxt av hög kvalitet på medellång sikt.

Styrelsen är enig om att finanspolitiken bör stödja återhämtningen i Kina och skapa möjligheter för ekonomisk rebalansering, med finanspolitiskt stöd riktat mot hushållen och med åtgärder för att ytterligare stärka de sociala skyddssystemen.

Penningpolitiken bör förbli ackommoderande med tanke på en för närvarande låg KPI-inflation och ett negativt produktionsgap, samt för att stödja anpassningar i fastighetssektorn.

Vissa ledamöter i IMF-styrelsen noterade de kinesiska myndigheternas preferens för att använda en mix av kvantitativa åtgärder och prisinstrument, men styrelsen uppmuntrar samtidigt till ökad användning av ränteåtgärder för att öka effektiviteten i penningpolitiken.

Flera ledamöter välkomnade samtidigt myndigheternas åtagande om att öka växelkursflexibiliteten, något som bör hjälpa till med att absorbera chocker.

Med tanke på lättnaderna i covidrestriktionerna rekommenderar IMF-styrelsen också till ökade vaccineringar och åtgärder för ökad sjukvårdskapacitet.