Konjunktur Den svenska ekonomin väntas få en mild recession, där BNP minskar med cirka 0,3 procent. Samtidigt behöver Riksbanken fortsätta att höja räntan. Det fastslår IMF i en rapport efter en artikel IV-konsultation.

HIKP-inflationen väntas dämpas till cirka 6,5 procent i år, med stöd av policyåtgärder och en ansvarsfull lönebildning. Den starka sysselsättningen är ett positivt tecken som kan avlasta bördan på hushållen från högre räntekostnader och inflationen.

Försvagningen på bostadsmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheter belyser de långvariga sårbarheterna i dessa sektorer, som den stora andelen rörliga räntor, hög belåning och hyresregleringen som gör bostadsmarknaden dysfunktionell.

De kortsiktiga utsikterna förblir osäkra, särskilt vad gäller inflationen, vilket talar för en stram penningpolitik medan en återhållen finanspolitik kan ge stöd till att få ned inflationen. Tillväxten kan få stöd av mer satsningar på infrastruktur, utbildning och gröna investeringar på medellång sikt. Fastighetsskatten borde höjas för att ge utrymme för att sänka skatten på arbete.

IMF konstaterar att Riksbankens räntehöjningar för att dämpa inflationen har varit berättigade.

”En mer kraftfull penningpolitik kan behövas för att hantera inflationen på kort sikt”, skriver IMF.

De tidiga indikationerna från lönebildningen är positiva och minskar risken för en löne- och prisspiral. Givet den stora osäkerheten bör det ske en kontinuerlig översyn av den nödvändiga takten om omfattningen av den penningpolitiska åtstramningen, men riskerna med att strama åt för lite är större än att strama åt för mycket. Riksbanken bör därför fortsätta att noga bevaka utvecklingen och något höja räntebanan för att öka sannolikheten för att nå inflationsmålet på ett bra sätt.

IMF skriver att det svenska elstödet varit litet i förhållande till andra länder. Att det är retroaktivt minskar konsumtionen men det kunde har kopplats till hushållens inkomster och varit mer inriktat på de sårbara hushållen.

IMF noterar också att de breda skattesänkningarna på bränsle de kommande åren försvårar ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen och ökar risken för att Sverige inte når sina klimatmål 2030. När bränslepriserna minskar bör dessa skattesänkningar fasas ut.

När inflationen avtar bör de gröna investeringarna öka för att stötta en inkluderande tillväxt och klimatomställningen. En liten avvikelse från överskottsmålet bör tillåtas för att ge utrymme för infrastruktursatsningar och sociala utgifter.