Krypto Kryptotillgångar som bitcoin har mognat från en obskyr tillgångsklass med få användare till en integrerad del av den digitala revolutionen, vilket väcker oro för finansiell stabilitet. Det skriver IMF-ekonomerna Tobias Adrian, Tara Iyer och Mahvash S Qureshi i ett blogginlägg på fondens webbplats.

De konstaterar att marknadsvärdet på dessa tillgångar steg till närmare 3.000 miljarder dollar i november 2021 från 620 miljarder 2017, drivet av en kraftigt ökad popularitet bland investerare trots en hög volatilitet. Marknadsvärdet har denna vecka fallit tillbaka till cirka 2.000 miljarder dollar, men det innebär ändå att det samlade värdet nära nog har fyrfaldigats sedan 2017.

”Med den ökade användningen har korrelationen mellan kryptotillgångar och traditionella tillgångar som aktier ökat signifikant, vilket begränsar deras upplevda fördelar för riskspridning och ökar risken för smitta på andra finansiella marknader” skriver ekonomerna och hänvisar till nya IMF-studier.

De noterar att före pandemin så visade kryptotillgångar som bitcoin och ether inte mycket korrelation med större börsindex. De ansågs bidra till att diversifiera risk och fungera som hedge mot fluktuationer i andra tillgångsklasser.

Detta förändrades dock i samband med centralbankernas extraordinära krisrespons i början av 2020 då såväl kryptopriser som aktiekurser steg kraftigt med lättare globala finansiella förhållanden och ökad riskaptit bland investerare.

Ekonomerna konstaterar att den starkare korrelationen antyder att bitcoin har fungerat som en risktillgång. Dess korrelation med aktier har blivit större än mellan aktier och andra tillgångar som guld, obligationer och större valutor, vilket pekar mot mindre riskdiversifieringsfördelar än vad man hade uppfattat tidigare.

Den ökade korrelationen mellan krypto och aktier ökar också sannolikheten för investerarsentimentet sprider sig mellan dessa tillgångsklasser, vilket också antyds av IMF:s studier. Volatilitet i bitcoin förklarar omkring en sjättedel av volatiliteten i S&P 500 under pandemin och omkring en tiondel av variationen i S&P 500-avkastningen.

”Ett kraftigt fall i bitcoinpriset kan öka investerares riskaversion och leda till ett fall för investeringar på aktiemarknaden. Spridning i omvänd riktning – från S&P 500 till bitcoin – är i genomsnitt av samma magnitud, vilket antyder att sentimentet på en marknad smittar till den andra på ett icke-trivialt sätt”, skriver IMF-ekonomerna.

De tillägger att ett liknande beteende kan märkas även för stablecoins, en form av kryptotillgång som försöker bibehålla sitt värde relativt en specifik tillgång eller en samling tillgångar. Spridningen från tether, dominant stablecoin, till globala aktiemarknader ökade också under pandemin, om än i betydligt mindre omfattning än bitcoin.

IMF:s studier tyder också på att spridningen mellan krypto och aktiemarknader tendera att öka under episoder med volatilitet på de finansiella marknaderna – som under turbulensen i mars 2020 och under de kraftiga svängningarna i bitcoinpriset som observerades i början av 2021.

De ökade, och betydande, samrörelserna och spridningarna mellan krypto- och aktiemarknaderna antyder en växande sammankoppling mellan de två tillgångsklasserna som tillåter överföring av chocker som kan destabilisera finansmarknaderna.

Ekonomernas analys tyder på att kryptotillgångar inte längre ligger i utkanten av det finansiella systemet. Givet deras relativt höga volatilitet och värdering kan de ökade samrörelserna snart utgöra risker mot den finansiella stabiliteten, i synnerhet i länder med utbredd användning av krypto.

”Det är alltså dags att anta ett omfattande, samordnat globalt ramverk för att vägleda nationell reglering och tillsyn, och mildra de finansiella stabilitetsriskerna som härrör från kryptoekosystemet”, skriver IMF-ekonomerna.

De tillägger att ett sådant ramverk bör omfatta regler som är skräddarsydda för de huvudsakliga användningsområdena för kryptotillgångar, och fastställa tydliga krav på reglerade finansinstitut angående deras exponering och engagemang i dessa tillgångar.

”Dessutom, för att övervaka och förstå den snabba utvecklingen i kryptoekosystemet och de risker de skapar måste de dataluckor som skapas av dessa tillgångars anonymitet och begränsade globala standarder snabbt fyllas”, skriver IMF-ekonomerna.