IBT: RÖRELSERESULTATET BLEV -40,8 MLN KR 4 KV (NY)

2023-02-10 08:56:53

(Tillägg: de fyra sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett rörelseresultat på -40,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,1).

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida betalningar, skriver bolaget i rapporten. Under det fjärde kvartalet uppgick de till -10,5 miljoner kronor (5,3).

Resultatet efter skatt låg på -40,1 miljoner kronor (-16,2).

IBT hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Kassaflödet var -22,0 miljoner kronor (-8,9) med likvida medel om 336 miljoner kronor (387) vid utgången av rapportperioden.

Under de sista tre månaderna av 2022 var rekryteringen av prematura spädbarn till bolagets fas 3-studie betydligt bättre än vad den var under motsvarande period de föregående studieåren, skriver IBT:s vd Staffan Strömberg i bokslutsrapporten.

"Under de senaste tolv månaderna har vi lyckats stabilisera rekryteringen på omkring 50 barn per månad och under första halvåret av 2023 kommer IBT att därutöver utvärdera ytterligare tolv neonatala intensivvårdskliniker i EU och USA, för deltagande i studien, i avsikt att ytterligare

förbättra studietakten", uppger han.

Enligt studieprotokollet ska studien utökas med ytterligare en patientgrupp när rekryteringen nått 1.400 spädbarn.

"Om den genomsnittliga rekryteringen under 2023 stiger till i storleksordningen 60 barn per månad är det rimligt att anta att vi kommer kunna avsluta rekryteringen i slutet av året", skriver vd.Direkt-SE