IAR Systems Group AB: Kommuniké från I.A.R. Systems Group (publ) årsstämma 27 april 2021

2021-04-27 16:00:00

Vid årsstämman i I.A.R. Systems Group AB den 27 april 2021 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen fattade årsstämman beslut om att ingen utdelning skall ske.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Michael Ingelög, Richard Lind, Kent Sander och Fred Wikström. Nicolas Hassbjer och Cecilia Wachtmeister valdes som nya styrelseledamöter. Stämman valde Nicolas Hassbjer till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 450 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per person.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2021 sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst fyra ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022.

Ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 och att punkten Pension & andra förmåner ska ha följande lydelse: "Verkställande direktören skall omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 62 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen. De andra förmånerna kan exempelvis bestå av sjukförsäkring, telefonförmåner, måltidsförmåner och företagsbil och skall utgå i den mån det anses vara marknadsmässigt."

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 § aktiebolagslagen.

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 550 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 9,4 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm onsdagen den 27 april 2021

Styrelsen
I.A.R. Systems Group AB (publ)

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl 16:00

Cision