IAR Systems Group AB: Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

2022-10-21 09:30:00

Stockholm, Sverige - Oktober 21, 2022 - Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2023 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till ann.zetterberg@iar.com
Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober, 2022 09:30.

Kontaktperson på I.A.R. Systems Group AB

Ann Zetterberg, CFO, I.A.R. Systems Group AB
Email: ann.zetterberg@iar.com

### Slut

Informationen är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-21 09:30 CET.

Cision