Högre sociala avgifter belastar Humanas resultat

Publicerad 2017-05-18 08:13

Rapport Omsorgsbolaget Humanas resultat belastades av omställingsarbete och ökade sociala avgifter.

Humana redovisar ett resultat efter skatt på 40 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (-16). Resultatet per aktie uppgick till 0:76 kronor (-0:82).

Nettoomsättningen uppgick till 1.649 miljoner kronor (1.471).

Rörelseresultatet blev 66 miljoner kronor (41) och rörelsemarginalen var 4,0 procent (2,8).

Justerat rörelseresultat uppgick till 66 miljoner kronor (79). Förvärv bidrog med 14 miljoner till rörelseresultatet.

Resultatet har påverkats av kostnader för det omställningsarbete som pågår på ett antal enheter inom Individ & Familj. Ett arbete för att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom affärsområdet pågår där vidtagna åtgärder har bidragit till tillfälligt högre personalkostnader.

Resultatet har belastats med ökade kostnader för höjda sociala avgifter för unga uppgående till 6 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 52 miljoner kronor (-21). Kostnader för att omförhandla bolagets långsiktiga finansiering belastade resultatet föregående år med cirka 42 miljoner kronor.