Hubso Group: HUBSO Group delårsrapport första kvartalet 2022

2022-05-17 09:00:00
Kvartalet i korthet:
Koncernen hade en nettoomsättning om 7,2 MSEK (8,4 MSEK) under det första kvartalet.
Bruttovinstmarginalen ökade i verksamhetsbolaget HUBSO från 29% (Q1 2021) till 36% (Q1 2022).

Sanne Alexandra Stockholm fortsätter att sälja leather leggings i tusental och lanserar nu i Tyskland

Väsentliga händelser efter perioden:
  • Nylanserade varumärket Le Capsole fortsätter att ta mark i Europa. Haft en försäljning i 67 länder sedan lanseringen i september 2021.
 
  • Genomförde en pop-up i Mall of Scandinavia tillsammans med varumärket Rebecca Stella Beauty.
VD har förvärvat större aktiepost och har därefter ett ägande om 7,5% samt avser ta en ny mer kreativ och fri roll i HUBSO. Rekryteringsprocess av ny VD är påbörjad och förväntas vara på plats före årets slut.
HUBSO har genomfört en nyckelrekrytering av Caroline Hansson, medgrundare från NA-KD, som tillträder tjänsten Chief Product Officer efter sommaren och kommer att ingå i HUBSO:s ledningsgrupp.
HUBSO har rekryterat in Selina Almgren som brand manager. Selina kommer närmast från RevolutionRace där hon arbetat med influencer och partnerships framförallt i DACH-regionen.

Koncernen har stärkt kassan och genomfört en nyemission omfattande 7 miljoner aktier till teckningskursen 90 öre/st till Dirlanda Invest, ett av Linus Englund helägda bolag. Genom nyemissionen tillförs HUBSO en emissionslikvid om 6,3 miljoner kronor.

VD har ordet
Oro i omvärlden fortsätter att utmana marknaden

Den oroande utvecklingen i omvärlden har inte undgått någon och även om vi gläds över omvärldens solidaritet och engagemang till det ukrainska folket, så är vi djupt berörda av den fruktansvärda humanitära katastrof som kriget för med sig.

Det första kvartalet i 2022 har likväl börjat något utmanande sett till koncernens omsättningstillväxt. Det första kvartalet är säsongsmässigt det minst starka kvartalet under året. Första kvartalet 2021 var dock ett undantag och ett redkordkvartal för e-handeln i samband med pandemin. Vi kan se att utvecklingen inom e-handeln generellt sett har mattats av och backat under första kvartalet omsättningsmässigt, enligt E-handelsindikatorn*. Omikron och invasionen av Ukraina har verkat hämmande på omsättningen, medfört ökade frakt- och råvarukostnader samt förskjutningar i lanseringar.

Som ett led i att HUBSO beslutat att renodla verksamheten, enligt vad som kommunicerades i bokslutskommunikén, har bolaget avyttrat tre varumärken och samtidigt lanserat ett nytt sedan Q1 2021, vilket är färre varumärken i produktportföljen 2022 jämfört med 2021. Utöver det har vi två helt nya varumärken vars lanseringar tyvärr blivit försenade pga leverans- och råvarubrist, men som kommer att lanseras under Q2-Q3 istället.

Positivt är att bruttovinstmarginalen i HUBSO fortsätter att öka från 29% (Q1 2021) till 36% (Q1 2022).

Säkrat kapital
Vi har stärkt kassan med att ha genomfört en nyemission till Linus Englund, genom hans helägda bolag Dirlanda Invest, vilket inbringat en likvid om 6,3 MSEK. Det känns otroligt roligt att få in Linus som delägare i HUBSO med hans entreprenörsanda och erfarenhet från att bygga bolag.

Investerar i framtida tillväxt genom nyckelrekryteringar
Det senaste halvåret har vi investerat mycket i att utveckla organisationen. Flera nyckelrekryteringar har gjorts för att möjliggöra nästa expansionskliv.

En av de nyckelrekryteringar som gjorts är Linnea Ripe som vid månadsbrytet maj/juni kommer att tillträda som Head of Finance. Linnea har gedigen erfarenhet inom ekonomi och redovisning och kommer närmast från Securitas AB, innan dess kommer från KPMG.

En andra rekrytering är Caroline Hansson, som kommer att efter sommaren att tillträda som Chief Product Officer. Caroline har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom e-handelsområdet och kommer närmast från NA-KD.com, i vilket bolag hon även varit Co-Founder och där innehaft positionen som product- och merchant manager. Det känns otroligt roligt och jag är stolt över dessa rekryteringar, det är ett kvitto på att HUBSO är ett attraktivt bolag när vi lyckas rekrytera från andra större och mer etablerade företag.

*Svensk Handels E-handelsindikator Mars 2022

Både Linnea och Caroline kommer att ingå i ledningsgruppen, vilket är ett viktigt steg i HUBSOs ambition att bygga en kompetent och industriellt erfaren företagsledning som ska leda HUBSOs kommande tillväxtresa.

Utöver rekryteringar till ledningsgruppen har organisationen stärkts med ytterligare fem rekryteringar de senaste fem månaderna. Detta möjliggör för HUBSO att kunna öka aktiviteterna kring både produktuvteckling och marknadsföring, likväl effektivisering av interna processer samt möjliggöra för den påbörjade internationaliseringen.

Investering i digital säljmarknadsorganisation
Vi rustar och investerar kraftigt i organisationen för att kunna ta nästa steg i tillväxtexpansionen, något som vi ser kommer att ge resultat vartefter. Framförallt har vi investerat mycket i extern marknadsföring för att samla data, likväl bygga ut vår interna marknadsföringsorganisation med både content produktion och paid media specialist. Det är ett led till att bli mindre beroende av enbart kreatörernas försäljning, men framförallt kunna utöka kvantiteter över tid och bygga fler oberoende säljkanaler.

En väsentlig skillnad i vår affärsmodell jämfört med många andra aktörer är att HUBSO aktivt driver och utvecklar nästan 10 varumärken parallellt. Vi agerar i vad fler och fler refererar till som en del av "Creators Economy". Varumärket Le Capsole som lanserades i slutet av september 2021 har redan haft en försäljning i 67 länder.

HUBSO är en hybrid av en incubator hub och house of brands. Visionen är att vara den givna partnern för alla drivna, autentiska och framgångsrika kreatörer som drömmer om att bli nästa generations entreprenörer med ett internationellt erkännande. HUBSOs unika USP är att identifiera och signera stora kreatörer för att därefter snabbt lansera ett kommersiellt varumärke och få traction, som ett exempel har vi LXA the label som det första fulla verksamhetsåret omsatte drygt 10 MSEK.

I det här vill jag passa på att lyfta organisationen lite extra som trots oroat världsläge och förändringar i organisationen fokuserat behåller den ödmjukhet, driv och engagemang i allt man tar sig för. Stolt över den ständiga drivkraften till att utmana och utveckla, där vi agilt hela tiden ser till hur vi är med och skapar framtidens entreprenörer och varumärken.

Bästa hälsningar,
Josefine Abrahamsson VD/Founder HUBSO
Maj 2022
Omsättning:
Nettoomsättningen för koncernen under första kvartalet 2022 uppgick till SEK 7 265 708 (8 471 251). Räkenskaperna från HUBSO är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15 och räkenskaperna från dotterbolaget PER LEI är inräknade från förvärvsdatumet 2021-11-08.
Finansiell utveckling:
Rörelseresultatet, EBIT, under det första kvartalet 2022 uppgick till SEK -6 766 099 (-4 630 955). Under Q1 2022 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO om SEK 4 311 794 samt förvärvet av PER LEI om SEK 97 163. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.
Styrelsen
HUBSO Group AB (publ)
Maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Abrahamsson, VD och grundare HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Om Hubso Group AB (publ):
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

Cision