Rapport Holmens produktion har gått bra samtidigt som kostnadsnivån sänkts tack vare god kostnadskontroll och säsongsmässiga effekter, sammanfattar Henrik Sjölund vd-ordet i skogsbolaget Holmens rapport för det tredje kvartalet, som överlag var över förväntningarna.

Nedan följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat över förväntan. Holmens rörelseresultat blev 714 miljoner kr i det gångna kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 530 miljoner, enligt Infronts analytikersammanställning. Rörelsemarginalen uppgick till 19,2 procent. Väntat var en marginal på 13,7 procent. Försäljningen var något lägre än väntat, 3.727 miljoner kr mot konsensusprognosen på 3.872 miljoner.

Alla affärsområden slog förhandstipsen. Samtliga Holmens affärsområden slog analytikerförväntningarna, där särskilt det utmanande området Pappers rörelseresultat kom in högre på 63 miljoner kr. Väntat var -17,3 miljoner. ”Efterfrågan på papper var fortsatt svag under tredje kvartalet. Aviserade nedläggningar kommer förbättra marknadsbalansen men situationen är fortsatt utmanande. Även om vi tvingades till omfattande produktionsbegränsningar kunde vi öka produktionen något under tredje kvartalet vilket tillsammans med låga kostnader förbättrade resultatet/…/”, skriver vd Henrik Sjölund.

Fortsatt begränsning i pappersproduktion. Under det fjärde kvartalet kommer Holmen fortsätta att begränsa pappersproduktionen, samtidigt som ett par större underhållsstopp kommer att genomföras.

Bra timmerefterfrågan. För affärsområdet Skog noterar Holmen att efterfrågan på timmer var bra under tredje kvartalet, medan den var lägre än normalt för massaved till följd av produktionsbegränsningar i industrin. Priserna för massaved gick ned något, skriver bolaget.

Stabil kartongmarknad. Kartongmarknaden beskrivs som stabil under kvartalet med oförändrade priser. Produktmixen var fortsatt bra samtidigt som effektiviteten i produktionen var hög, noterar Holmen. Resultatförbättringen inom affärsområdet berodde på sänkta produktionskostnader, bättre produktmix samt att större underhållsstopp påverkade fjolårsresultatet negativt med 210 miljoner kronor. Framöver kommer fokus ligga på att höja effektiviteten i kartongbruket och sälja tillkommande volymer till premiumsegmentet, heter det.

Stark husmarknad i USA. Efterfrågan på trävaror drevs främst av en stark husmarknad i USA där hemmabyggandet ökade, en trend som setts i flera länder enligt Holmen. Prisuppgångar på konstruktionsvirke i Europa har tillsammans med historiskt höga priser i USA lyft resultatet för trävaror.