Rapport Skogsbolaget Holmen vinst i fjärde kvartalet 2020 var bättre än väntat.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat slog förväntan. Holmen redovisar ett rörelseresultat på 595 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 528 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent, väntat var 12,6 procent. Försäljningen var 4.249 miljoner kr, ungefär i linje med konsensusprognosen på 4.188 miljoner.

Ger extrautdelning. Holmens styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 7,25 kr per aktie samt en extra utdelning om 3,50 kr. Väntat var en ordinarie utdelning om 6,78 kr enligt genomsnittet i Infronts prognossammanställning.

Kommer behöva begränsa pappersproduktionen. Efterfrågan på papper har minskat som en konsekvens av covid-19 och Holmen har tvingats till betydande produktionsbegränsningar under kvartalet. ”Marknadsläget är fortsatt utmanande med sjunkande priser och vi kommer även framåt behöva begränsa produktionen”, skriver vd Henrik Sjölund i rapporten. Affärsområdet Pappers förlust i det fjärde kvartalet var klart sämre än analytikerförväntningarna om en vinst om drygt 21 miljoner kr.

Bättre för de andra områdena. För skogsbolagets resterande affärsområden var utfallet för kvartalet åt det andra hållet. ”Högre produktionseffektivitet inom Kartong och prishöjningar på trävaror vägde upp för en svag pappersmarknad”, noterar Holmenchefen.

Ökad efterfrågan på timmer. Efterfrågan på timmer har successivt ökat under året medan efterfrågan på massaved varit lägre än normalt till följd av lågt kapacitetsutnyttjande i delar av industrin. Resultatet från Skogen var stabilt i fjärde kvartalet, på 334 miljoner kr att ställa mot väntade 316 miljoner. Ett fortsatt stort intresse att äga skog har fått genomslag i marknadspriserna på skogsfastigheter, vilket höjt värdet på koncernens skogstillgångar med nästan 2 miljarder kr till drygt 43 miljarder.

Stabila priser på kartong. Konsumtionen av kartong för konsumentförpackningar ökat något under 2020 och priserna var stabila. Det årliga underhållsstoppet vid Iggesunds bruk avlöpte väl, enligt vd, och resultatet för fjärde kvartalet landade på en god nivå, 165 miljoner kr, tack vare produktionsstabilitet och en bra produktmix. För affärsområdet Kartong kommer två underhållsstopp att genomföras i andra respektive tredje kvartalet i år och det väntas påverka resultatet negativt med 250 miljoner kr.