Rapport Skogsföretaget Holmen redovisar ett justerat rörelseresultat på 1 185 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1 063 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning. Styrelsen föreslår också en extra utdelning.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -179 miljoner kr. Inga jämförelsestörande poster väntades av Infront.

Försäljningen uppgick till 4 770 miljoner kr. Här låg Infronts konsensusprognos på 4 829 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 7,50 kr per aktie, att jämföra med förväntade 9,54 kr.

Resultatet påverkades positivt med drygt 200 miljoner kr från försäljning av en engelsk skogsfastighet men negativt av lägre trävarupriser.

”Stigande priser”

”På virkesmarknaden var konkurrensen om timret fortsatt stor och priserna steg medan massavedsmarknaden var mer balanserad”, skriver vd Henrik Sjölund.

Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar ökade succesivt och priserna steg mot slutet av året.

”Pappersmarknaden har varit turbulent under hösten och även om efterfrågan minskat har marknadspriserna för 2022 höjts betydligt drivet av stigande produktionskostnader”, heter det vidare.

Föreslår extra utdelning

”Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 7,25 kr till 7,50 kr samt att en extra utdelning om 4 kr per aktie lämnas”, skriver Holmens vd Henrik Sjölund i rapporten.

Analytikerna hade räknat med en utdelning om 9,54 kr per aktie för 2021, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Föregående år lämnades en ordinarie utdelning om 7,25 kr per aktie samt en extra utdelning om 3,50 kr per aktie.