HOIST: VINST FÖRE SKATT KVARVARANDE VERKSAMHET 155 MLN KR 1 KV

2022-04-28 07:56:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance redovisar ett resultat före skatt för kvarvarande verksamhet på 155 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-108).

De totala rörelseintäkterna ökade till 635 miljoner kronor (365).

Köpen av fordringsportföljer uppgick till 1.311 miljoner kronor.

Kvartalets resultat hänförligt till avvecklad verksamhet uppgick till 56 miljoner kronor (–96). Resultatet i avvecklad verksamhet består av intäkter och kostnader från verksamheten i Storbritannien som ska avyttras.

Hoist Finance-koncernens totala nettoresultat för aktieägarna förbättrades till 146 miljoner kronor (-252).

Resultatet per aktie blev för den kvarvarande verksamheten på 1:00 kronor (-1:75) och för koncernen totalt 1:63 kronor (-2:82).

"Vi är dedikerade till att leverera i enlighet med vår strategi att investera och bedriva verksamhet där vi kan uppnå attraktiv på långsiktig riskjusterad avkastning för koncernen. Om portföljer eller delar av vår verksamhet inte klarar avkastningskravet, kommer vi att se över hur vi kan lösa detta, inklusive strukturella åtgärder", skriver vd Lars Wollung som noterar att verksamheten inom icke-säkerställda fordringar i Storbritannien har genererat låg avkastning under många år.

Bolaget beslutade för en tid sedan att avyttra denna verksamhet. Värdet av den brittiska transaktionen är enligt tidigare besked cirka 4,5 miljarder kronor och representerar 108 procent av det bokförda värdet.

När det gäller portföljförvärvsobjekt uppger Lars Wollung att utbudet på marknaden för förfallna lån har förbättrats på sistone, men att konkurrenterna fortfarande är aggressiva, vilket sätter press på priserna.

"Räntorna, och därmed kapitalkostnaderna, ökar, men ännu syns inga effekter på portföljernas prisnivåer. Den geopolitiska situationen har hittills inte haft någon påverkan på annat sätt än genom vårt stöd till ukrainska flyktingar i Polen. Vår banklicens ger oss en förmånlig finansieringsmodell och det kommer att vara en fördel i en ökande räntemiljö. Vi har en sund investeringspipeline, men vi är dedikerade till vårt avkastningsmål på 15 procent", skriver Lars Wollung i delårsrapporten.Direkt-SE