HIFAB: LÄGRE OMS OCH RESULTAT 1 KV, SER FÖRBÄTTRING

2021-04-28 08:32:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hifab, ett projektledningsbolag inom byggbranschen, hade en nettoomsättning på 85,1 miljoner kronor (97,3) under första kvartalet 2021. Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,6 miljoner kronor (1,4).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0:02 kronor (0:02).

"Efter en trög start med en avvaktande marknad ser vi tydliga förbättringar under slutet av perioden", skriver vd Patrik Schelin i delårsrapporten.

"Året inleds svagt med nya projekt som inte kommer igång som planerat samtidigt som vi har störningar i några av våra pågående projekt. Orsaken är huvudsakligen kopplad till den pågående och utdragna pandemin, som vi upplever har skapat en avvaktande marknad. Under slutet av perioden får vi dock en resultatförbättring och vi ser tydliga tecken på att investeringsviljan och framtidstron är på återgång", skriver han.

Under kvartalet har Hifab en kalendereffekt med 12 färre timmar vilket bidragit negativt i storleksordningen 1,5 miljoner kronor, jämfört med föregående år.

I den svenska verksamheten har bolaget varit restriktivt med att anställa innan det ser en tydlig vändning och marknadsstabilitet, vilket resulterat i en minskad numerär av anställda konsulter.

"Orderstocken i den svenska verksamheten har minskat något men ligger i nivå med föregående år med hänsyn tagen till att vi är något färre medarbetare. Framöver bedömer vi, med stöd av positiva marknadssignaler och våra branschorganisationers allt mer positiva konjunkturprognoser, den svenska marknaden som god", skriver Patrik Schelin.

Hifabs utlandsverksamhet har haft det fortsatt tufft med hårda restriktioner och reseförbud.

"Under slutet av perioden ser vi dock en förbättring som resulterat i en omsättningsökning med 20 procent, jämfört med föregående år. Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå, men det är osäkert när vi kan realisera orderstocken med hänsyn till ländernas restriktioner", skriver vd.Direkt-SE