Hifab Group AB: Tillväxtverket överväger återkräva utbetalt korttidsstöd

2021-07-03 15:45:00

I sin motivering skriver Tillväxtverket att deras utredning inte har visat att Hifab AB drabbats av sådana tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som beskrivs i 5 a § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Det innebär, enligt Tillväxtverket, att Hifab AB inte uppfyller kraven för att ha rätt till stöd vid korttidsarbete.

Bolaget har fram till 2 augusti på sig att besvara övervägandet innan slutligt beslut fattas, bolaget bedömer att beslutet kommer att komma under augusti månad. Bolaget kommer skicka svar på övervägandet då vi inte delar Tillväxtverkets syn.

Om beslutet skulle följa övervägandet innebär det en återbetalning om 1,8 MSEK, vilket kommer vara kassaflödespåverkande. Vidare kommer bolaget, i kvartal 2, att återföra allt korttidsstöd som Hifab AB tidigare erhållit och ansökt om, det kommer innebär en negativ resultatpåverkan om 3,5 mkr i kvartal 2. För det fall Tillväxtverket ändrar sin uppfattning i det slutliga beslutet kommer det innebära en positiv påverkan på resultatet.

Med beaktande av denna negativa resultatpåverkan är bedömningen att bolaget kommer uppvisa ett negativt resultat för det andra kvartalet 2021 i storleksordningen -7(2,9) MSEK.

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-03 kl 15:45 CET.

Cision