Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

2023-01-24 08:00:00
Fjärde kvartalet 2022
  • Operationell nettoomsättning ökade med 15 procent till 1 403,2 MEUR (1 216,7). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 401,9 (1 210,4). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 8 procent
  • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 12 procent till 418,0 MEUR (373,1)
  • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 399,6 MEUR (367,6)
  • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 327,7 MEUR (299,7)
  • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 12,1 Euro cent (11,0)
  • Det operativa kassaflödet minskade till 153,1 MEUR (237,3)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,12 EUR (0,11) per aktie, en ökning med 9 procent

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 8:00 CET.

Cision