Notering Teckningsintervallet i EQT:s notering gör förvisso att det är oklart exakt hur mycket du får betala för aktierna. Men bortsett från detta så är noteringen lockande och rådet blir att teckna. 

Äntligen får Nasdaq Stockholm ett renodlad fondförvaltningsbolag. Förvisso inte traditionella fonder utan riskkapitalfonder, men EQT är näst störst i Europa och affärsmodellen är byggd på förvaltning av de fonder man sätter upp. De tre affärssegmenten i bolaget är riskkapital, infrastruktur och kredit.

Riskkapitaldelen har avkastat 20 procent årligen de senaste 25 åren och infrastrukturdelen 18 procent om året sedan 2008. Kreditdelen snittar 12 procent sedan 2010. Andelen förvaltningsavgifter ligger nu på 98 procent, vilket kommer att sjunka framöver.

Detta eftersom omstruktureringen innan noteringen får EQT:s andel av de framtida fondernas vinster att öka till 35 procent. Det tar ett tag innan det slår igenom så på medellång sikt är prognosen att den genomsnittliga vinstandelen av befintliga fonder ökar till 25-30 procent. Trygga förvaltningsintäkter i botten och ökande andel vinstdelning torde höja både potentialen och risken.

Branschen växte mätt som förvaltat kapital med 15 procent om året 2012-2016 och tillväxttakten förväntas vara 10 procent årligen framöver. Vid halvårsskiftet förvaltade EQT 40,1 miljarder euro, motsvarande 425 miljarder kr. EQT:s tillväxtplaner är överavkastning via expansion geografiskt samt inom befintliga och nya strategier.

Teckningsintervallet är 62 till 68 kr, så om det blir 62 kr eller 10 procent dyrare pris vet vi inte förrän noteringsdagen den 24 september. Intervall för teckningskursen gillar vi inte, men det är i vart fall inte stötande brett.

En nyemission tillför ca 5,6 miljarder kr före noteringskostnader på 255 miljoner kr om teckningskursen hamnar mitt i intervallet på 65 kr. Det späder ut antalet aktier med 10 procent. Samtidigt säljer befintliga aktieägare aktier för 6,8 miljarder kr.

Räknat mitt i teckningsintervallet blir börsvärdet 62 miljarder kr om nyemissionen fulltecknas. Bolaget planerar att dela ut 200 miljoner euro under 2020, vilket innebär en direktavkastning på hyggliga 3,4 procent. Utdelningspolicyn säger halvårsvisa utdelningar och årligt ökande utdelning räknat i euro.

P/E-talet på 26 om årets vinst stiger till 2,50 kr per aktie. EQT har god historik, stabila förvaltningsintäkter och en nettokassa på 2,3 miljarder redan innan nyemissionen. Beaktar vi det känns värderingen överkomlig. Lägg till att EQT via fokuset mot onoterat gynnas av att många bolag inte går till börsen längre på grund av den ökade regelbördan för börsnoterade bolag.

Då EQT:s fonder efter avslutad löptid ska avvecklas och kapitalet betalas tillbaka är en risk, men det har fungerat hittills att ständigt resa nya större fonder. I tider av överflöd av kapital efter alla centralbanksstimulanser och nollräntor är det istället ett bra läge för fortsatt tillväxt.

Förutom att det är ett teckningsintervall och att delar av de smarta ägarna med Investor i spetsen trimmar sina innehav är EQT lockande att teckna. Enligt medieuppgifter är erbjudande redan i hamn.

Rådet blir att teckna. Har du portföljen full av Investor-aktier är det kanske inte givet att teckna, men exponeringen mot EQT i Investors portfölj är bara 5 procent.