Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en nettoomsättning på 247 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen inom affärsområde Sverige var något högre, drivet av en stark utveckling inom produktområdet E-mobility. Affärsområde Övriga marknader hade en bra tillväxt inom samtliga produktområden, skriver bolaget.

”Vi har under sommarmånaderna haft en bra försäljning av fritidsprodukter inom Installation då många har semestrat i sitt hemland. Den starka tillväxten inom affärsområdet Övriga marknader var i huvudsak ett resultat av att marknaderna öppnade upp efter att, i olika grad, ha varit nedstängda under ett par månader i det andra kvartalet”, skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 37,5 miljoner kr (23,6) och marginalen ökade till 15,2 procent (10,0).

Att rörelsemarginalen under kvartalet förbättrades berodde främst på en fördelaktig pris- och produktmix samt en förbättrad valutasituation jämfört med 2019.

”Detta sammantaget med en allmänt god kostnadskontroll förklarar i allt väsentligt en starkare marginal”, skriver vd.

Vad gäller marknadsförutsättningar, bortom pandemin, bedöms de i grunden inte ha ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin.

”Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där Garo är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling”, skriver vd.