HEBA: Heba förbättrar förvaltningsresultatet för helåret 2022

2023-02-08 12:00:00

Helårets förvaltningsresultat ökar till 238,3 mkr jämfört med 228,9 mkr föregående år. Överskottsgraden ökar till 70,9 procent jämfört med 69,6 i fjol. Fastighetsvärdet ökar till 15,7 mdkr jämfört med 14,7 mdkr vid samma tidpunkt föregående år.

- Heba gör ett stabilt resultat för helåret, trots läget i omvärlden med ökade räntor, stigande elpriser och inflation. I dessa tider utgör Hebas stabila finansiella ställning en trygg plattform. Trots att räntorna påverkar oss mer under 2023 bedömer vi att förvaltningsresultatet kommer fortsätta öka, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Förutsättningarna på marknaden har lett till få avslutade affärer vilket gör det svårt att ringa in avkastningskraven som ligger till grund för fastighetsvärdering. Den externa värderingen av Hebas fastigheter visar en värdeförändring med -4,1 procent för helåret 2022.

- Heba har under året snabbt ställt om till följd av nya förutsättningar i omvärlden. Vi har löpande sett över hur vi kan öka vår överskottsgrad. Vi har under året också haft stort fokus på det finansiella och arbetat med vår långa ränte- och kapitalbindning, med god beredskap och planering för kommande refinansieringar. I osäkra tider är det rimligt att vidta en viss försiktighet, säger Patrik Emanuelsson.  

Nyckeltal:
  • Helårets resultat uppgick till -136,2 (1475,2) mkr, vilket motsvarar -0,82 (8,93) kr per aktie.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 238,3 (228,9) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 509,9 (449,6) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 361,7 (313,0) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -603,3 (1 490,6) mkr.  
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 52,73 (55,73) kr per aktie, vilket motsvarar en minskning med 5,4 procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,45 (0,80) kr per aktie.

Onsdag 8 februari kl 14.00 presenterar Heba resultatet för helåret 2022 i en sändning via Teams som du når via länken:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2ODg1YjctZTU1OC00ZjBlLTgxOTUtMWJjZGZjNTFhMzlk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2C%22Oid%22%3A%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023, kl 12.00 CET.

Cision