HEBA: Heba förbättrar förvaltningsresultatet för halvåret januari-juni 2022

2022-07-14 12:00:00

Delårets förvaltningsresultat ökar till 121,5 mkr jämfört med 106,9 mkr föregående år och substansvärdet ökar med 18 procent. Fastighetsvärdet ökar till 15 543,0 mkr jämfört med 12 882,5 mkr samma period 2021.

- Heba visar en fortsatt stark tillväxt i förvaltningsresultatet. Förbättringen kopplas till helårseffekten av fjolårets fem nya fastigheter i Vallentuna, Österåker, Enköping och Norrtälje. Sista dagen i kvartalet avtalade vi om förvärv av ytterligare en fastighet, hyreslägenheter i Nyköping fullt uthyrda med tillträde till hösten. Att Heba investerar medan andra nu säljer ser jag som ett kvitto på vår finansiella styrka, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

- Under perioden har vi stresstestat verksamheten vilket bland annat lett till att vi tidigarelagt refinansieringar och genomfört nyupplåning med lång löptid. Vi förvärvar nyproduktion som är fullt uthyrd och säkrar därmed våra intäkter innan kostnader infaller, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Nyckeltal:
  • Delårets resultat uppgick till 363,2 (370,8) mkr, vilket motsvarar 2,20 (2,25) kr per aktie.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 121,5 (106,9) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 243,3 (216,7) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 169,2 (150,0) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 146,3 (328,9) mkr.  
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 56,55 (47,96) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 17,9 procent.

Torsdag 14 juli kl 14.00 presenterar Heba resultatet för perioden januari-juni 2022 i en sändning via Teams som du når via länken:

Heba presenterar resultatet för januari-juni 2022 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQxNTljNGEtNWVlNi00OTIzLTg3ZDItMTZjYWNmYjNiOGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

I rapportpodden Kvartalet kommenterar vd Patrik Emanuelsson resultatet för halvåret 2022. I samtal med journalisten Sverrir Thór. Podden når du via länken:
Heba gästar rapportpodden Kvartalet (https://www.buzzsprout.com/1805949/10960356)

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022, kl 12.00 CET.

Cision