Scen från Starbreeze spel Payday 3.

Aktie Teckningskursen i den företrädesemission som Starbreeze aviserade i slutet av april har fastställts till 0:75 kronor per ny aktie oavsett aktieslag. B-aktien avslutade på 1:23 kronor på måndagen. 

Ovanstående innebär att Starbreeze tillförs en emissionslikvid om cirka 453 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 36 miljoner kronor, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

Varje befintlig aktie i Starbreeze som innehas på avstämningsdagen (30 maj) berättigar till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ger rätt att teckna fem nya aktier.

När emissionen aviserades uppgavs att den var på cirka 450 miljoner kronor. Emissionen görs för att accelerera investeringar i spelutveckling och tredjepartsförläggning samt för att stärka bolagets balansräkning genom en skuldåterbetalning om 150 miljoner kronor.

Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni.