Rapport Handelsbanken redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Storbanken slår dessutom till med en extra utdelning. Men samtidigt var kostnaderna högre än väntat. 

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 7.510 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 7.258 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick för kvartalet till 547 miljoner kronor, mot förväntade 335 miljoner.

Kreditförlusterna var netto 54 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 308 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,2 procent, jämfört med förväntanssnittet om 12,1 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick vid periodens slut till 19,6 procent, jämfört med förväntade 19,5 procent.

Räntenettot steg 11 procent

Handelsbankens räntenetto steg 11 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartals 9.578 miljoner kronor, och uppgick till 10.630 miljoner kronor.

Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 10.466 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser fjärde kvartalet 2022 mot det tredje kvartalet 2022, samt mot Infronts prognossammanställning.

Ökningen i räntenettot förklaras av fortsatt återhämtade räntemarginaler, och sammantaget bidrog nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader positivt med 1.161 miljoner kronor.

Bland övriga effekter på räntenettot nämns att förändrade affärsvolymer hade en negativ effekt med 12 miljoner kronor. Räntenettobidraget från likviditetsportföljen minskade med 52 miljoner kronor medan valutakurseffekter påverkade positivt med 35 miljoner kronor.

Högre avgifter för svensk och norsk insättningsgaranti tyngde räntenettot med 68 miljoner kronor.

Provisionsnettot var i stort sett oförändrat på 2.721 miljoner kronor (2.730). Här låg analytikerprognossnittet på 2.780 miljoner kronor.

Fond-, depå- och övriga kapitalförvaltningsprovisioner ökade något till 1.554 miljoner kronor (1.552), vilket inkluderar en minskning av fondprovisionerna med 2 procent till 1.322 miljoner kronor (1.348).

”Minskningen förklaras av förändrad intäktsmix med en ökad andel av fondsparandet i indexfonder”, skriver Handelsbanken.

Extra utdelning

Handelsbanken föreslår en ordinarie utdelning på 5:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:87 kronor. Året före var utdelningen 5:00 kronor per aktie.

Därutöver föreslås en extra utdelning om 2:50 kronor per aktie. Ingen extra utdelning lämnades för föregående år.

”Kostnaderna är under kontroll”

Handelsbanken uppger i bokslutsrapporten för 2022 att kostnaderna är under kontroll och att K/I-talet under året minskade till 42 procent.

”Kostnaderna ökar där vi vill att de ska öka. I samtliga våra hemmamarknader fortsätter vi att investera i hög takt för att framtidssäkra banken. Överlag pågår ett omfattande arbete med att hela tiden utveckla och bygga ut våra digitala tjänster. Inte bara mot kund – utan även mot kontoren. Vi är övertygade om att kombinationen av en effektiv och lönsam underliggande affär samt en hög investeringstakt ger förutsättningar för ökad tillväxt framåt”, skriver vd Carina Åkerström i bokslutsrapporten.

Banken bedömer att den högre utvecklingsnivån mot slutet av året håller i sig under 2023, uppger hon.

”Investeringarna speglar vår höga ambition att löpande förbättra mötet med kund – både det digitala och det fysiska”, tillägger Carina Åkerström.

Handelsbankens kostnader i fjärde kvartalet 2022 på 5,86 miljarder kronor var 8 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som låg vid 5,42 miljarder, enligt Infronts sammanställning.

Kvartalets kostnader ökade med 11 procent justerat för jämförelsestörande poster, jämfört med det tredje kvartalet i fjol, uppger Handelsbanken.

”Ökningen förklaras av högre investeringar i IT- och affärsutveckling för effektivisering och affärstillväxt samt högre säsongsmässig aktivitet”, skriver banken i bokslutet.

I delårsrapporten för tredje kvartalet, som släpptes i oktober, uppgav Handelsbanken att bankens kostnader är under kontroll och att investeringarna i IT-utvecklingen kontinuerligt har ökat i banken, helt enligt plan.

”Vi investerar för att säkerställa fortsatt förbättrad effektivitet, ökad tillväxt och lönsamhet och sist men inte minst för löpande förbättring av kundmötet. Givet bankens förflyttning, resultatet av densamma samt den potential vi ser, kommer banken bibehålla en hög takt i IT-utvecklingen”, skrev Handelsbanken-chefen i oktober.