Handelsbankens delårsrapport januari - september 2022

2022-10-19 07:00:00

Tredje kvartalet 2022
- jämfört med andra kvartalet 2022

 • Rörelseresultatet steg med 39% till 7 277 mkr (5 246).
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,2% (9,9).
 • Intäkterna ökade med 17% till 12 897 mkr (11 040).
 • Räntenettot ökade med 14% till 9 578 mkr (8 389) till den högsta nivån hittills.
 • Kostnaderna sjönk med 1% till -5 121 (-5 148).
 • K/I-talet förbättrades till 39,7% (46,6).
 • Kreditförlustnivån uppgick till -0,01% (0,01).
 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,0% (18,7).
 

Januari - september 2022
- jämfört med januari - September 2021

 • Rörelseresultatet ökade med 12% till 19 109 mkr (17 106). Justerat för jämförelsestörande poster* samt effekten av den i början av året införda svenska riskskatten ökade rörelseresultatet 11%.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 12,2% (11,5).
 • Intäkterna ökade med 12%. Justerat för jämförelsestörande poster* ökade intäkterna 7%.
 • Räntenettot steg med 15% till följd av högre affärsvolymer och återhämtade räntemarginaler.
 • Kostnaderna steg med 5%. Justerat för jämförelsestörande poster* ökade kostnaderna med 2%, vilket i sin helhet förklaras av ökade utvecklingsinvesteringar för effektivisering och affärstillväxt.
 • K/I-talet förbättrades till 42,6% (45,1).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00).
[image]

* Valutakurseffekter samt övriga jämförelsestörande poster bestående av:
Kvartal 3 2022:     Särskild post: -61 mkr Oktogonen (personalkostnader).
Kvartal 2 2022:     Särskild post: -50 mkr Oktogonen (personalkostnader).
Kvartal 1 2022:     Engångspost: 1 059 mkr fastighetsförsäljningar (övriga intäkter). Särskild post: -87 mkr Oktogonen (personalkostnader).
Kvartal 3 2021:     Särskild post: +263 mkr upplösning av tidigare reservering till Oktogonen (personalkostnader).
Kvartal 2 2021:     Särskild post: -34 mkr Oktogonen (personalkostnader).
Kvartal 1 2021:     Särskild post: -213 mkr Oktogonen (personalkostnader).

Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:

Carina Åkerström, President and Group Chief Executive

Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO

Tel: 08-22 92 20

Peter Grabe, Head of Investor Relations

Tel: 08-701 11 67, peter.grabe@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 klockan 07.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Cision