Handelsbankens årsstämma 2023

2023-03-22 12:15:00

Svenska Handelsbanken AB har idag, den 22 mars 2023, hållit årsstämma.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Kerstin Hessius, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström som ledamöter i styrelsen. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag valdes PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB till revisorer med huvudansvarig revisor för PricewaterhouseCoopers AB, auktoriserade revisorn Johan Rippe och för Deloitte AB auktoriserade revisorn Malin Lüning.

Arvoden

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: ordförande 3 750 tkr, vice ordförande 1 070 tkr, övriga ledamöter 765 tkr.
För utskottsarbete utgår följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, UK-kommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, riskutskottet 450 tkr till ledamot och 560 tkr till ordföranden, revisionsutskottet 450 tkr till ledamot och 560 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Arvode till revisorerna fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning, ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 och godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2022.

Utdelning med mera

Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Avstämningsdag bestämdes till 24 mars 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske av högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan justeras beroende av vissa bolagshändelser.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att utse Ernst & Young AB till revisor i en stiftelse med anknuten förvaltning.

Förslagen från aktieägarna lades inte fram på årsstämman och föll därmed.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens webbplats  Bolagsstämma | Handelsbanken (https://www.handelsbanken.com/sv/om-koncernen/bolagsstamma) inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Wasteson, chefsjurist +46 8 22 92 20
Peter Grabe, chef Investor Relations, +46 70 559 11 67
Viktoria Aastrup, chef Extern kommunikation och media, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com
 

Cision