Rapport Handelsbanken rapporterar ett resultat som var något högre än väntat. Även ränte- och provisionsnettot kom in över förväntan. 

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 6.586 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 6.204 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Kreditförlusterna var 6 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 237 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,4 procent, jämfört med förväntanssnittet om 10,9 procent.

Handelsbankens räntenetto steg 4 procent under det första kvartalet 2022, jämfört med det fjärde kvartalets 7.735 miljoner kronor, och uppgick till 8.013 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.653 miljoner kronor.

Från och med första kvartalet 2022 redovisas resolutionsavgiften ej längre i räntenettot, utan istället på ny rad inom rörelseresultatet. På samma resultatrad redovisas även riskskatten. Det är oklart om analytikerna har justerat för detta i sina estimat.

Provisionsnettot minskade med 8 procent till 2.911 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.882 miljoner kronor.

Handelsbanken skriver att en stor del av ökningen i räntenettot förklaras av växande affärsvolymer, främst inom fastighetsfinansiering.

Angående provisionsnettot skriver banken fondprovisionerna sjönk med 173 miljoner kronor till följd av lägre börskurser i spåren av den geopolitiska oron.

”Gjorda vägval stärker banken”

Det första kvartalet visar att vägvalen som Handelsbanken gjorde för ett par år sedan fortsätter att stärka banken helt i enlighet med förväntan.

Det skriver vd Carina Åkerström i delårsrapporten.

”Intäkterna ökar med 5 procent och räntenettot växer något snabbare än utlåningen. Provisionsintäkterna är 9 procent högre idag jämfört med för ett år sedan, detta trots fallande börser globalt i allmänhet och i Sverige i synnerhet”, framhåller Handelsbanken-chefen.

Företagsutlåningen ökar med 8 procent, hushållsutlåningen med 6 procent och fondvolymerna med 8 procent.

”Underliggande kostnader växer med 3 procent, vilket uteslutande är ett resultat av att banken höjt ambitionerna inom IT-utvecklingen. Sammantaget rör sig K/I-talet i rätt riktning och uppgick underliggande till 45,9 procent. Det är så vi vill ha det, med intäkter som stiger fortare än kostnaderna”, skriver Carina Åkerström.

Under det första kvartalet har aktiviteten fortsatt varit mycket hög i samtliga hemmamarknader, uppger hon.

Handelsbanken har en kapitalsituation och en marknadsposition som ger goda möjligheter att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter banken ser i samtliga hemmamarknader – både på privat- och företagssidan, är budskapet.

”Trots en historiskt hög tillväxt i nya utlåningsvolymer kan banken – fullt ut – balansera denna tillväxt med stark förmåga till kapitalgenerering. Det understryker bankens kapacitet att möta tillväxt med samtidig betryggande marginal mot myndigheternas kapitalkrav”, uppger Handelsbanken-chefen.

”När vi summerar det första kvartalet kan vi konstatera att banken står stark under en period med en allt mer osäker omvärld och vi ser fortsatt goda möjligheter till förbättrad tillväxt, lönsamhet och räntabilitet”, konkluderar Carina Åkerström.

Handelsbanken har inga direkta exponeringar mot Ukraina, Belarus eller Ryssland och de indirekta exponeringarna bedöms vara ytterst begränsade, heter det i delårsrapporten.