Handelsbanken publicerar Års- och hållbarhetsredovisning och årsrapporter för 2022

2023-02-24 14:00:00

 

Idag har Handelsbanken även publicerat Sustainability Factbook, Climate change progress report och Pelare 3 för 2022. Publikationen Pelare 3 innehåller information om risker, riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med Pelare 3, vilken regleras i förordning (EU) nr 575/2013, direktivet 2013/36/EU samt i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12.
Rapporterna finns tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.com.
 
För ytterligare information kontakta:
 

Peter Grabe, chef Investor Relations, +46 70559 11 67
Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations, + 46 70 566 41 09
Catharina Belfrage Sahlstrand, Chief Sustainability and Climate Officer, +46 8 701 10 00
Viktoria Aastrup, chef Press och samordning, +46 73 043 51 59
 

Denna information är sådan som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Cision