Fonder Handelsbanken Fonder byter index för fem av sina globala och regionala indexfonder till index som är i linje med Parisavtalet på klimatområdet. Förändringen berör 127 miljarder kronor i förvaltat kapital. Det uppger Handelsbanken i ett pressmeddelande.

”Syftet är att erbjuda våra kunder tillgång till investeringsprodukter som är i linje med åtagandena i Parisavtalet”, skriver banken som hävdar att detta sker som första svenska fondbolag.

De nya indexen har utvecklats av indexleverantören Solactive och ISS ESG. Bolagen i indexen väljs ut och viktas så att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet.

Indexen uppges vara mer ambitiösa än minimikraven i EU:s riktlinjer och ska ha en växthusgasintensitet som är minst 55 procent lägre än referensportföljen. Indexen skall också minska växthusgasintensiteten med minst sju procent årligen.

Indexen har en strikt exkludering av fossila bränslen, men kan innefatta ”omställningsbolag”, alltså bolag involverade i kraftgenerering och kraftdistribution som bedöms vara i processen att ställa om sin verksamhet på ett sätt som förväntas bidra till uppfyllandet av Parisavtalet.

”De är utformade för att bibehålla samma exponering mot sektorer med hög klimatpåverkan som sitt investerbara universum. Det innebär att koldioxidminskiningen inte kan uppnås enbart genom att flytta investeringar till sektorer med låg klimatpåverkan”, skriver Handelsbanken.

De fem nya indexen speglar den globala aktiemarknaden, tillväxtmarknader, Europa, USA och globala småbolag.

Indexbytet stöder enligt banken både Handelsbanken Fonders mål att reducera portföljernas utsläppsintensitet med 50 procent till 2030 och koncernens gemensamma mål om netto noll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040.