Halvårsrapport januari-juni 2022 för Concejo AB (publ)

2022-08-30 15:00:00
Kvartal 2, 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (78,1).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -27,6 MSEK (-32,1).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -34,9 MSEK (22,5).

 • Periodens resultat uppgick till -34,9 MSEK (22,5).

 • Resultat per aktie uppgick till -2,89 SEK (1,92)[1]

 • På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

 

Kvartal 1-2, 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 151,4 MSEK (127,5).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -72,7 MSEK (-60,2).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -177,3 MSEK (38,9).

 • Periodens resultat uppgick till -177,2 MSEK (39,6).

 • Resultat per aktie uppgick till -14,94 SEK (3,47)[1]

 • Investeringar till ett totalt värde om 63,0 MSEK har gjorts i fyra nya portföljbolag; Charge Amps AB, Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB.

1)Inklusive räntekostnader på hybridobligationen för 2021.

Händelser efter periodens utgång
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
 
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
 
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 klockan 15:00 CET
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Cision