Rapport Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 85 miljoner kr i det tredje kvartalet (79).

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,6 procent (6,3). Engångsposterna uppgick till -17 miljoner kr (0).

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 68 miljoner kr (79), medan nettoomsättningen uppgick till 1.283 miljoner kr (1.270).

På grund av det försämrade marknadsläget har prognosen för helåret justerats ned något. Ny bedömning är att omsättningen och rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, kommer bli något lägre än föregående år.

Tidigare bedömning var att omsättningen skulle bli i linje med föregående år och att rörelsemarginalen exklusive engångsposter skulle bli i linje med eller högre än föregående år.

Det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på 10 procent, exklusive satsningar på ny teknik, år 2022 ligger fast, skriver Haldex.