Aktie Haldex räknar med att omsättning och rörelsemarginal blir väsentligt lägre under första kvartalet än det förväntade utfall som legat till grund för tidigare kommunicerad helårsprognos - en prognos som nu dras tillbaka. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Det råder en hög grad av osäkerhet kring såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av covid-19, men störningarna på efterfrågan och produktion har varit betydande under mars”, skriver Haldex.

För första kvartalet räknar Haldex med att omsättningen kommer att minska med 15-20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen förväntas också minska betydligt jämfört med föregående år.

För att motverka de negativa resultateffekterna har Haldex sedan tidigare påbörjat ett intensivt arbete för att minska kostnaderna. Utöver korttidspermitteringar och tillfälliga stängningar, innefattar detta arbete bland annat anpassningar av distributions- och produktionsflöden samt utvärderingar och omprioriteringar av investeringar och pågående projekt. Haldex följer och utvärderar även de olika åtgärdspaket som införts av lokala myndigheter runtom i världen.

Tidigare kommunicerade helårsprognos för 2020 var att Haldex räknade med en valutajusterad omsättning i intervallet 4.850-5.000 miljoner kr och justerad rörelsemarginal om 6,5-7,0 procent. Under 2019 omsatte bolaget 5.151 miljoner kr och hade en justerad marginal på 6,1 procent.