GPX MEDICAL: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,2 MLN KR 1 KV

2022-05-19 10:20:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget GPX Medical, som utvecklar medicinteknisk utrustning för monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn, redovisar ett rörelseresultat på -2,2 miljoner kronor (-2,0) i det första kvartalet 2022.

Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period för ett år sedan.

Resultatet efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-2,0) eller -0:10 kronor per aktie (-0:16).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,8 miljoner kronor (-1,8) med likvida medel om 18,7 miljoner kronor (13,0) vid rapportperiodens utgång.

"Under kvartalet har produktionen av en förserie av Neola fortsatt och arbete med teknisk verifiering har inletts. Den globala komponentbristen är fortsatt märkbar både i form av höga priser och långa ledtider", skriver Hanna Sjöström i vd-ordet av rapporten.

Bolaget siktar fortsatt på att produkten Neola, för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn, ska kunna lanseras under 2023 efter en validering under 2022.Direkt-SE