GOODBYE KANSAS: SVAGT 3 KV, SPÅR OMS 4 KV I LINJE MED MÅL

2022-11-18 08:21:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Goodbye Kansas nettoomsättning minskade med 31 procent till 44,0 miljoner (63,7) under det tredje kvartalet, främst på grund av försening i uppstart av bokade VFX-projekt inom studioverksamheten i Visual Content & Brand.

Det framgår av delårsrapporten.

Justerat ebitda uppgick till –25,9 miljoner kronor (–7,5). Förlusten i kvartalet beror främst på omsättningsminskningen från förseningarna i projekten samt ett aktivt val att behålla personalresurser trots en lägre beläggning, i syfte att säkerställa tillgång till dessa resurser för projekt i kommande kvartal, heter det.

Justerat ebitda exkluderar engångskostnader om 1,2 MSEK.

Likvida medel uppgick till 8,5 miljoner kronor (44,9) per den 30 september 2022.

"Goodbye Kansas Group hade ett svagt tredje kvartal med lägre intäkter och försämrat resultat, trots starkt orderläge i affärsområdet Visual Content & Brand. Utöver den förväntade, och kommunicerade, säsongsmässigt svaga period som kvartal tre utgör, påverkades vi negativt att kunder i Studioverksamheten beslutade senarelägga uppstart av stora VFX-projekt, vilket medfört negativ påverkan på våra intäkter", kommenterar vd Stefan Danielli i rapporten.

Tidigare på fredagen aviserade Goodbye Kasas renodling av verksamhet, nya finansiella mål samt emissioner.

Bolagets strategiska inriktning är att gå mot färre och större projekt inom VFX och speltrailers, samt att ytterligare stärka och expandera tjänsteutbudet till segmenten in-game och animation.

"Projekt som tidigare försenats har nu kommit igång och vi kommer att redovisa en kraftig tillväxt under det fjärde kvartalet", skriver vd.

Goodbye Kansas prognos för fjärde kvartalet visar en omsättningstillväxt i linje med bolagets finansiella mål och ett förbättrat resultat jämfört med föregående år.

"Vi har dessutom en stark orderbok som sträcker sig in i och över första halvåret 2023, med en försäljningspipeline som är betydligt längre än så. Det är en väsentlig förbättring jämfört med samma tidpunkt föregående år", skriver bolaget.Direkt-SE