Goodbye Kansas Group beslutar om renodling av verksamheten efter strategisk översyn

2022-11-18 07:30:00

Styrelsen för Goodbye Kansas Group AB (publ) (”Goodbye Kansas Group” eller”Bolaget”) har beslutat att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa förutsättningar för en uthålligt sund och värdeskapande utveckling av Bolaget. Beslutad inriktning är renodling av verksamheten med fokus på Studioverksamheten, som, utifrån Studions starka marknadsposition och skalbara tekniska plattform samt snabbt växande underliggande marknader, bedöms ha goda möjligheter att bygga ett internationellt ledande bolag för långsiktig lönsam tillväxt. Beslutet omfattas även av nya finansiella mål om en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20% och en EBITDA-marginal som överstiger 10% senast 2024.

Bakgrund och motiv
Goodbye Kansas Group formades 2019 genom sammanslagningen av Bublar och Goodbye Kansas Studios, där Studios hade etablerat en marknadsposition med växande omsättning inom VFX med starka kunder inom spel och film & tv, samtidigt som Bublar tillförde lovande produkter och projekt i utvecklingsfaser.

Covid-19 perioden innebar stora utmaningar för Bolaget, där Studios pressades främst på grund av vikande efterfrågan inom film & tv segmentet, parallellt med att produkter och projekt i utveckling krävt omfattande investeringar. Det senaste året har medfört ett kraftigt uppsving för VFX marknaderna, där Studios uppvisar en stark uppåtgående trend. Det geopolitiska läget som direkt inverkar på kapital- och transaktionsmarknader har emellertid påverkat Bolagets förutsättningar att utveckla verksamheter och projekt jämte den växande Studioverksamheten. Balansräkningen är ansträngd och synergier mellan Studioverksamheten och övriga verksamheter bedöms som begränsade. Styrelsen och ledning har genomfört en grundlig strategisk översyn av verksamhetsinriktningen.

Beslut om renodling
Styrelsen för Goodbye Kansas Group har därför fattat det strategiska beslutet att fokusera på Studioverksamheten framöver. Det innebär, som tidigare delvis kommunicerats, avyttring eller avveckling av övriga verksamheter, under ordnade former.

Beslutet grundar sig i att Studioverksamheten har en stark marknadsposition och skalbar teknisk plattform i strukturellt växande globala marknader. Studios har också ett starkt ledarskap som styr verksamheten mot större och längre återkommande projekt för stora globala kunder samt identifierat angränsande växande segment inom in-games och animation, där plattformen och kompetens fullt ut kan utnyttjas. Därutöver sker nu spännande förflyttningar av produktionsprocesser från kunder till leverantörer som Studios, samtidigt med branschkonsolideringar. Med stärkt balansräkning och ökade resurser bedöms förutsättningarna goda för uthållig lönsam tillväxt framöver.

Studioverksamheten möter stark efterfrågan inom alla segment och orderläget i Q4 och första halvåret 2023 är starkare än någonsin tidigare, efter ett starkt första halvår 2022, om än dock med en nedgång i Q3 försenade projektstarter. Prognosen för studioverksamheten under innevarande kvartal visar på en tillväxt i linje med Bolagets kommunicerade finansiella mål och ett positivt resultat.

Avyttring och strategisk översyn av verksamheter
Renodlingen medför att ett antal verksamheter planeras att avyttras. Vi har tidigare kommunicerat en planerad avyttring av Sayduck samt en strategisk utvärdering av Vobling. I tillägg till dessa processer kommer vi även se över möjligheterna att avyttra Infinite Entertainment inom affärsområdet IP & Products samt Plotagon i affärsområdet Games & Apps. Medel från avyttringar kommer att återinvesteras i studioverksamheten.

Nya finansiella mål
Efter strukturåtgärderna och med den nya, fokuserade inriktningen, har de finansiella målen reviderats. Verksamheten bedöms ha lägre risk och lägre kapitalbehov men en stark tillväxtpotential. Tillväxtmålet kvarstår, medan målet för rörelsemarginal justerats ned, efter eliminering av avyttrade verksamheter som bär hög risk. Följaktligen är Bolagets nya finansiella mål fortsatt en årlig tillväxt om 20 procent, med en EBITDA-marginal överstigande 10 procent. Målen ska nås senast 2024.

Kostnadsoptimeringsprogram
Parallellt har ett nytt kostnadsoptimeringsprogram initierats som har potential att sänka kostnaderna med 15-20 MSEK årligen. Fokusområden för kostnadsoptimeringsprogrammet är optimering av kontorsytan, minskad användning av konsulter samt effektivare användning av frilanstjänster. Utöver utannonserade besparingar kommer verksamheten satsa på att införa bättre systemverktyg som säkerställer mer effektiv resursanvändning i produktionen och förbättrar vår förmåga att leda, administrera och följa upp projekt.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com
Tel: +46 701 981049
 
Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.
Bolaget har Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, Kungsgatan 6, 103 87, Stockholm, email: info@wildeco.se, tel: +46 8 545 271 00.

MFN