Godkännandet av Ximluci® i Europa positionerar Xbrane som en ledande global biosmilarutvecklare

2023-02-17 08:00:00

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2022

• Nettoomsättning uppgick till 17,3 MSEK (2,8).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,7).
• EBITDA uppgick till –50,7 MSEK (–28,2).
• FoU-kostnader uppgick till –59,5 MSEK (–28,9) motsvarande 82 procent1) (79) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –60,7 MSEK (–32,5).
• Resultat per aktie uppgick till –2,25 SEK (–1,32).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).

Finansiell översikt helåret 2022

• Nettoomsättning uppgick till 57,6 MSEK (10,7).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 20,9 MSEK (4,8).
• EBITDA uppgick till –149,6 MSEK (–168,4).
• FoU-kostnader uppgick till –199,6 MSEK (–160,6) motsvarande 82 procent1) (82) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –172,5 MSEK (–188,4).
• Resultat per aktie uppgick till –6,75 SEK (–7,98).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2022.

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

  • I oktober genomförde Xbrane, med stöd av bemyndigande från årsstämman 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 363 112 nya aktier till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen erhölls en nettolikvid om cirka 170 MSEK före transaktionskostnader.
  • Under november beviljade Europeiska kommissionen marknadsföringstillstånd för Ximluci® (ranibizumab), en biosimilar till referensläkemedlet Lucentis®. Godkännandet följde på det positiva yttrande som bolaget erhöll i september 2022 från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) kommitté för läkemedel för humant bruk (CHMP). Marknadsföringstillståndet för Ximluci® innehas av Xbranes’ partner STADA Arzneimittel AG (STADA) och är giltigt i alla 27 EU-medlemsstater, samt i Island, Norge och Liechtenstein.
  • I december rapporterade Xbrane att ansökan till FDA planeras skickas in under första kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I januari erhölls marknadsföringstillstånd för Ximluci® i Storbritannien. STADA förbereder lansering av Ximluci® i Storbritannien under 2023


Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 17:e februari 2023 kl 10.00 CET. För att deltaga var vänlig följ länkar nedan:

Webcast URL
https://edge.media-server.com/mmc/p/syxw4qq6
 
Conference call dial in details, Participants:
Online Registration:
https://register.vevent.com/register/BI875d79843368447494c388901b23019e

MFN