Rapport New Wave, med Torsen Jansson i spetsen, redovisar en god tillväxt under det tredje kvartalet samtidigt som vinsten steg. 

New Waves nettoomsättning under det tredje kvartalet ökade med 9 procent, eller 5 procent i lokala valutor, till 1.686 miljoner kronor.

Koncernen hade tillväxt i samtliga segment och regioner, skriver bolaget i rapporten.

Sport & Fritid ökade med 11 procent vilket främst skedde i Sverige och Sydeuropa. Företag hade tillväxt med 6 procent och främst i regionerna USA samt Sydeuropa. Gåvor & Heminredning ökade med 8 procent där Sverige stod för merparten av förbättringen.

Försäljningskanalen profil ökade med 7 procent och detaljhandeln ökade med 11 procent. Förbättringen skedde i samtliga segment, heter det.

Bruttovinstmarginalen sjönk något till 45,2 procent (46,1.

Rörelseresultatet förbättrades till 129 miljoner kronor (118) och periodens resultat uppgick till 94,4 miljoner kronor (88,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -131 miljoner kronor (-83,0).

”Det lägre kassaflödet är främst en effekt av tidpunkten för betalningen av våra varuinköp”, skriver New Wave.

Varulagret ökade med 511 miljoner kronor och uppgick till 3.791 miljoner kronor (3.281) varav valutakursförändringen vid omräkning till SEK har ökat värdet med 146 miljoner kronor.

”Förutom valutaförändring, är ökningen främst hänförlig till nya produktsortiment”, skriver New Wave.

Lägger om fokus

New Wave vill fortsätta växa, och kommer att växa även 2020 men bolaget ändrar fokus något.

Det skriver vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

”Vårt huvudfokus för 2020 är att höja rörelsemarginalen och att samtidigt stärka balansräkningen ytterligare genom fokus på bra kassaflöde”, kommenterar han.

Rörelsemarginalen under det tredje kvartalet uppgick till 7,7 procent (7,6). Rörelsemarginalen under niomånadersperioden uppgick till 6,0 procent (6,3).