Rapport Medicinteknikbolaget Getinge levererade ventilatorer på rekordnivåer även i det tredje kvartalet, men delar av verksamhet påverkas samtidigt fortsatt negativt av Covid-19. Det framgår av Mattias Perjos vd-ord i rapporten för det tredje kvartalet.

Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 2.028 miljoner kr i det tredje kvartalet 2020. Analytikerna hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 1.773 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7.976 miljoner kr. Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 7.952 miljoner.

Orderingången uppgick till 5.898 miljoner kr, förväntat var 6.504 miljoner.

”Framtida behov”

Mattias Perjo skriver vidare i vd-rapporten att bolaget ser ett framtida behov vad gäller hanteringen av den uppskjutna sjukvård som uppstått i samband med covid-19, även om det enligt bolaget är svårt att avgöra exakt när och i vilken omfattning detta kommer att ske.

”Surgical Workflows är det affärsområde som drabbats hårdast på ordersidan och Getinges bedömning är att en bestående vändning blir tydlig först under den andra delen av 2021, givet de längre ledtiderna i denna affär”, skriver han i rapporten om affärsområdet som är koncernens näst största.

Orderingången för ventilatorer ökade även i det tredje kvartalet, ”men på en mindre spektakulär nivå och kapaciteten kommer att anpassas därefter”, skriver han.

”…i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år”, skriver han i vd-ordet.

Ingen prognos för 2020

Getinge lämnar fortfarande inga utsikter för tillväxten under innestående år.

”På grund av osäkerheten som fortsatt följer av covid-19-pandemin väljer Getinge att inte lämna någon prognos för förväntad ökning av omsättningen för helåret 2020”, skriver medicinteknikbolaget som motivering.

I början av året spådde bolaget en organisk omsättningstillväxt om 2-4 procent, en bedömning som drogs tillbaka i april.

Under årets nio första månader ökade omsättningen organiskt med nästan 16 procent.

Negativa valutaeffekter

Getinge påverkades negativt av valuta med 30 miljoner kr i det tredje kvartalet, enligt delårsrapporten.

Av den negativa valutaeffekten är en effekt om 41 miljoner kr hänförligt till omräkningseffekter medan en positiv effekt om 11 miljoner kr utgörs av nettot av transaktionseffekter, hedgeresultat samt omvärdering av rörelserelaterade fordringar och skulder.