Getinge: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

2023-03-17 10:00:00

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman fysiskt ska:
  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
  • dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig

  • per post till adress Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,

  • per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 - 16.00), eller
  • via bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:
  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
  • dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 18 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida,  www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske på två sätt (antingen enligt alternativ 1 eller 2 nedan):

1.
1. genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär (för poströstning och samtidig anmälan). Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Poströstning med stöd av poströstningsformuläret kan ske genom att:
  • ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com(ange "Getinge AB - poströstning" i ämnesraden)

2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/ samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som närmare framgår under rubriken "Ombud m.m." ovan.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens redogörelse

8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisions- och riskutskottets arbete och funktioner

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

13. Fastställande av

(a) antalet styrelseledamöter och suppleanter

(b) antalet revisorer och suppleanter

14. Fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och

(b) revisor(er)

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

(a) omval av Carl Bennet;

(b) omval av Johan Bygge; 

(c) omval av Cecilia Daun Wennborg; 

(d) omval av Barbro Fridén;

(e) omval av Dan Frohm;

(f) omval av Johan Malmquist;

(g) omval av Mattias Perjos;

(h) omval av Malin Persson; 

(i) omval av Kristian Samuelsson; och

(j) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande

16. Val av revisor(er)

17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Dick Bergquist (AMF Pension & Fonder) samt Anna Sundberg (SHB Fonder & Liv).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande (punkt 2): Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen (punkt 13 (a) samt 15 (a)-(j)): Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval framgår av valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Styrelse- och utskottsarvode (punkt 14 (a)): Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 6 287 625 kronor (6 075 000 kronor), varav 1 578 375 kronor (1 525 000 kronor) till ordföranden och 672 750 kronor (650 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 300 150 kronor (290 000 kronor) till ordföranden och 146 970 kronor (142 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 150 075 kronor (145 000 kronor) till ordföranden och 108 675 kronor (105 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett etik- och hållbarhetsutskott ska ersättning utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 108 675 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode (punkt 13 (b), 14 (b) samt 16): Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 4,25 kronor per aktie. Styrelsen föreslår som avstämningsdag fredagen den 28 april 2023. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2023.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

1.         Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2.         Främjande av Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation samt det land inom vilket befattningshavaren har sin anställning. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

För information om Getinges affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisningar och webbplats (https://www.getinge.com).

3.         Principer för olika typer av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, eventuell annan rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Den årliga rörliga ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att den bidrar till företagets strategi att långsiktigt ta fram och erbjuda produkter som hjälper till att effektivisera vården samt skapa en bättre vård för de personer som behöver Getinges produkter. Ett resultat, om ovan aktiviteter utförs på ett effektivt och hållbart sätt, är förbättrade finansiella resultat och ökad kapitaleffektivitet, vilket utgör grunden för den rörliga ersättningen. Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning.

Årlig rörlig ersättning

För ledande befattningshavare ska den årliga rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 70 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 90 % av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de mål som uppställs av styrelsen. Målen är relaterade till (i) resultat, (ii) organisk volymtillväxt, (iii) arbetande kapital och kassaflöde samt (iv) hållbarhet. Samtliga medlemmar i koncernledningen har samma mål för årlig rörlig ersättning i syfte att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och gemensamt sträva efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)

Utöver grundlön och ovan årlig rörlig ersättning kan ledande befattningshavare erhålla en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus). Målet som ligger till grund för LTI-bonus är justerat resultat per aktie över en treårsperiod som justeras för de kategorier av justeringsposter som styrelsen fastställer på rekommendation av ersättningsutskottet vid implementering av programmet. Genom att koppla prestationsmålet till aktieägarnas mål skapas en intressegemenskap som syftar till att främja Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och värdeskapande. Utbetalning är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag).

Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår. Utbetalning av LTI-bonus ska per treårsprogram vara maximerat till 33 % av ett års grundlön. Ett nytt LTI-bonusprogram ska kunna inrättas varje år och löpa under tre år. Ledande befattningshavare i koncernledningen ska investera minst 50 % av utbetalningen (netto, efter skatt) i Getingeaktier, intill dess att den ledande befattningshavaren har uppnått ett totalt eget innehav i aktier motsvarande en årslön (brutto). De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år.

Begränsning av total rörlig ersättning för VD

För VD ska den totala utbetalningen av rörlig ersättning (årlig rörlig ersättning och LTI-bonus), utöver vad som tidigare angivits, årligen begränsas så att den sammanlagda rörliga utbetalningen inte överskrider 100 % av fast lön. Detta gäller för rörlig ersättning med utbetalning 2022 eller senare.

Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges i punkt 5 nedan. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen godkänt på förslag av ersättningsutskottet. Rörlig kontant ersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod (årlig rörlig ersättning) eller vara föremål för uppskjuten betalning (LTI-bonus).

Getinge arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt samt att tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk följs. Getinge tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (policyer, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med dessa regler, principer eller bolagets uppförandekod. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 % av grundlönen samt inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt ovan.

Pension och försäkring

Pensionsrätt för VD ska gälla från 62 års ålder och för övriga ledande befattningshavare enligt gällande lokala regler.

Pensionspremier för VD ska uppgå till högst 40 % av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremier för övriga ledande befattningshavare ska uppgå till högst 40 %[1]av den pensionsmedförande lönen och ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande som regel förutom om det följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Om så skulle vara fallet ska hänsyn tas till detta i utformningen av det totala ersättningspaketet. Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga försäkringar, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 % av den fasta grundlönen.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara tillsvidareanställda. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för VD och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i ersättningsrapporten.

4.         Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har sedan tidigare ett inrättat ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till VD. För beslut om ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med riktlinjerna (annat än vad som ovan särskilt reglerats) ska VD samråda med ersättningsutskottet.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

5.         Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

6.       Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

De gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs på årsstämman 2022. De riktlinjer som nu föreslås antas av årsstämman 2023 är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022 dock att regleringen för pensionspremier för ledande befattningshavare, exklusive VD, förtydligats i syfte att ange ett gemensamt maxtak oaktat vilken pensionsplan de ledande befattningshavarna tillhör.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit i samband med stämmobehandling.

7.         Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2022.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2022 framgår av not 29 i årsredovisningen för 2022, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning, samt av ersättningsrapporten.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning fredagen den 31 mars 2023. Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning (punkt 11) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/,  senast onsdagen den 5 april 2023. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

------------

Göteborg i mars 2023

Styrelsen för Getinge AB (publ)
 

------ 

[1]Pensionspremier kan undantagsvis komma att överskrida denna gräns om så krävs för att följa tvingande lag, kollektivavtal eller andra tillämpliga regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

-----

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 010-335 00 43
Email: lars.mattsson@getinge.com  

För frågor relaterade till anmälan, fullmakt, röstning m.m., vänligen kontakta:

Maria Dahlqvist, Senior Legal Counsel, Head of Corporate Legal
Telefon: +46 10 335 00 09
Email: maria.dahlqvist@getinge.com

Om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Cision