Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en sjunkande vinst. Men omsättningen steg under det tredje kvartalet. 

Garoredovisar ett resultat efter skatt på 17,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (22,7). Resultatet per aktie minskade till 1:79 kronor (2:27).

Nettoomsättningen steg till 235 miljoner kronor (213).

Rörelseresultatet sjönk till 23,6 miljoner kronor (28,4) och rörelsemarginalen föll till 10,1 procent (13,4).

”Detta var huvudsakligen ett resultat av ofördelaktig produktmix och valutaeffekter vilket pressat bruttomarginalen. Även fortsatta marknadssatsningar och organisationsförstärkningar främst inom produktområdet E-mobility har säsongsmässigt fått större påverkan på omkostnaderna i relation till omsättningen under tredje kvartalet”, skriver Garo.

Beträffande marknadsförutsättningarna uppger Garo att bolaget för produktområde E-mobility ser en stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.

”Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT- sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där Garo är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser Garo positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur”, skriver bolaget.