Garo: Lägre omsättning och rörelseresultat för fjärde kvartalet

2023-01-27 08:10:00

GARO kommunicerade i sin delårsrapport för tredje kvartalet en nettoomsättning för fjärde kvartalet i linje med eller strax under motsvarande kvartal 2021. Leveransförmågan inom GARO E-mobility har under fjärde kvartalet varit fortsatt problematisk. Utvecklingen inom GARO Electrification är samtidigt god och i linje med GAROs förväntningar och tidigare lämnad information. Sammantaget resulterar detta i en nettoomsättning för fjärde kvartalet som uppgår till cirka 340 MSEK (370).

"Bristen på elektronikkomponenter till uppkopplade laddprodukter har väsentligt påverkat vår produktions- och leveransförmåga under kvartalet. Samtidigt är vår orderingång fortsatt god vilket resulterar i en hög orderbok", säger Patrik Andersson.

Vidare har koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet belastats med cirka 15 MSEK av engångskaraktär till följd av byte av teknisk plattform inom GARO E-mobility. GAROs rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas därmed uppgå till cirka 9 MSEK (58).

"GAROs lansering av det nya produktsortimentet inom destinationsladdning, GARO Entity, har mottagits väl av marknaden och leveranser påbörjas under senare delen av första kvartalet. Det nya produktsortimentet säkerhetsställer funktionalitet och krav för den europiska marknaden vilket befäster vår ledande position inom destinationsladdning. I och med lanseringen får vi även successivt en väsentligt förbättrad situation avseende komponentförsörjningen och vi beräknar vara uppe i full produktion av GARO Entity till sommaren", avslutar Patrik Andersson.

GAROs bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs den 23 februari 2023 kl 08.30.

För mer information, vänligen kontakta;
Patrik Andersson, CEO: telefon +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: telefon +46 (0)70 676 07 50
 

Denna information är sådan information som GARO AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 08.10

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med över 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". 
För mer information, se www.garo.se

Cision