Garo: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-23 08:30:00

GARO LANSERAR NYTT PRODUKTPROGRAM INOM DESTINATIONSLADDNING UNDER ETT I ÖVRIGT UTMANANDE KVARTAL

OKTOBER-DECEMBER 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 341,8 MSEK (370,1).
 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent (+21).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MSEK (57,7).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,6 procent (15,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,0 MSEK (46,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,93).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 15,0 MSEK.
JANUARI-DECEMBER 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 390,5 MSEK (1 295,8).
 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent (25).
 • Rörelseresultatet uppgick till 152,8 MSEK (207,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 120,5 MSEK (166,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,41 SEK (3,33).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0,80 (1,40) per aktie.
HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • Den 27 januari publicerade GARO att nettoomsättning och rörelseresultat för fjärde kvartalet 2022 blir lägre än tidigare förväntat.
 • GARO har lanserat en ny plattform för destinationsladdning som erbjuder produkter och tjänster för villor, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och för publik miljö, vilket tagits emot positivt av marknaden.
 • Bristen på elektronikkomponenter till uppkopplade laddprodukter har väsentligt påverkat produktions- och leveransförmåga under kvartalet. I och med lanseringen av GARO Entity förväntas en successivt förbättrad situation avseende komponentför-sörjning och full produktion beräknas uppnås till sommaren.
 • Affärsområdet GARO E-mobility har under fjärde kvartalet tagit kostnader av engångskaraktär på 15,0 MSEK för utfasning i sam-band med byte av teknisk plattform.
ÖVRIG INFORMATION
 • GARO ABs årsredovisning kommer publiceras på www.garogroup.se under vecka 15, 2023.
 • GARO ABs årsstämma 2023 kommer att äga på rum i Gnosjö på Kunskapscentrum (GKC) torsdagen den 11 maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30.

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Cision