Garo: Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2022

2022-05-11 18:30:00

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Blomqvist (ordförande), Martin Althén, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Johan Paulsson och Lars-Åke Rydh.
Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 700 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till ordföranden och 290 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden oförändrat ska erhålla 100 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 50 000 kronor vardera. Som ersättning för arbete i ersättningsutskottet beslutades att ordföranden oförändrat ska erhålla 50 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 25 000 kronor vardera.
Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 1,40 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resterande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 13 maj 2022. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 18 maj 2022.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Programmet innebär att högst 200 000 teckningsoptioner ges ut till bolaget för att senare överlåtas till deltagarna. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2023 mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 5 juni 2025-30 juni 2025. Överteckning får inte ske. Teckningskursen ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,4 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO".
 

Cision