G5 Entertainment AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09 07:00:00
Oktober - december 2022
 • Intäkter för perioden var 363,6 (324,6) MSEK, en ökning med 12 procent jämfört med samma period2021. Mätt i USD minskade omsättningen 7 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 67 (65 procent) då en större andel av intäkterna kommer från egna spel och plattformar.
 • Rörelseresultatet för perioden var 47,6 (56,6) MSEK en minskning med 16 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,8 (54,2) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,56 (6,42) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 1,0 (19,0) MSEK.
 • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 6,0 miljoner, en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2021. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 177,2 tusen, en minskning med 7 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 61,7 USD, en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Under perioden har en förändring av metodiken för att mäta de operationella mätetalen gjorts. Mer information finns i rapporten, jämförelseperioden har justerats därefter.
Helår 2022
 • Intäkter för året var 1 400,1 (1 315,7) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma period2021. Mätt i USD minskade omsättningen med 10 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 67 procent (62 procent) då en större andel av intäkterna kommer från egna spel och plattformar, samt lägre avgifter på Microsoft Store från 1 augusti 2021.
 • Rörelseresultatet för perioden var 79,5 (216,1) MSEK, en minskning med 63 procent.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8,00 (23,32) kronor.
 • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 8,0 (7,0) kronor per aktie, vilket motsvarar ca 65,4 (59,1) MSEK.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 07:00 CET.

Cision