Bud Fosielund Holding har förvärvat 5.031 aktier i Hövding för cirka 17:63 kronor per aktie. Därmed utlöses budplikt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter förvärvet äger Fosielund, tillsammans med Joel Eklund, drygt 30 procent av i Hövding där Fosielund äger 7.999.031 aktier medan Joel Eklund äger 320.000 aktier.

Genom förvärvet utlöses budplikt vilket innebär att Fosielund är skyldiga att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Hövding inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Hövding.

Fosielund Holding avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett separat pressmeddelande. Fosielund Holding avser att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding.

Hövdings slutkurs på tisdagen hamnade på 17 kronor vilket innebär en budpremie på 23,5 procent.