Fortsatt stark utveckling

2022-11-16 08:00:00

Synnerligen god efterfrågan och försörjningssituationen på väg mot en förbättring. Engångskostnader för avveckling av den ryska verksamheten samt engångsintäkt för avyttringen av ytterligare 26% av aktierna i Schulthess.

  •  Omsättningen ökade med 26,6% till 28 404 Mkr (22 444 Mkr)
  •  Resultatet efter finansnetto uppgick till 3 904 Mkr (3 175 Mkr)
  •  Vinsten per aktie uppgick till 1,48 kr (1,20 kr)
  •  Engångskostnad på 114 Mkr avseende avveckling av den ryska verksamheten
  •  Engångsintäkt på 232 Mkr vid avyttring av ytterligare 26% av aktierna i schweiziska Schulthess Maschinen AG
  •  Förvärv av italienska Argoclima, kanadensiska Pacific Energy samt tyska ELMESS-Klöpper Group (efter periodens utgång)

”Efterfrågebilden har varit synnerligen god inom alla tre affärsområdena under årets första nio månader. Den huvudsakliga anledningen till den fortsatt kraftiga efterfrågan är våra tre affärsområdens tydliga hållbarhetsprofil. Såväl den politiska målsättningen som slutkonsumenternas insikt är tydlig när det gäller behovet av att komma bort från beroendet av fossila bränslen för att lösa klimatförändringsfrågan. Efter Rysslands avskyvärda övergrepp på Ukraina har de allra flesta européer verkligen fått tydliggjort hur viktigt det är att vi så skyndsamt som möjligt måste göra oss av med beroendet av rysk olja och gas, vilket ytterligare driver på efterfrågan av våra produkter”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.  

”Vad gäller försörjningssidan och då framför allt komponenter, har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till en mycket högre efterfrågenivå och vi börjar nu märka av en tydlig förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Detta innebär inte att alla leveransstörningar från oss till våra kunder omedelbart kommer att vara avhjälpta men vi förväntar oss en successivt förbättrad situation under de närmaste månaderna och in på nästa år. Med den förbättrade materialförsörjningen och en stabilare prissituation samt de prisökningar vi själva tvingats genomföra är vår bedömning att rörelsemarginalen successivt kommer att kunna förbättras.”

”Eftersom vi bedömer fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena pågår ett mycket ambitiöst investeringsprogram. Investeringstakten kommer att fördubblas under de kommande tre till fyra åren och vi räknar med att investera drygt fem miljarder kronor enbart i utökad produktionskapacitet. Speciellt det pågående paradigmskiftet i marknaden avseende övergången från olja och gas till värmepumpar, kräver stor utökning av produktionskapaciteten.”

”Det självklara beslutet att efter Rysslands invasion av Ukraina avveckla våra ryska verksamheter har belastat första kvartalets rörelseresultat med en engångskostnad på 114 Mkr i form av uppskattade nedskrivningar.” 

”Strax innan halvårsskiftet avyttrades ytterligare 26% av aktierna i Schulthess Maschinen AG. Transaktionen är helt i linje med den avyttringsprocess som inleddes 2019 och innebär en stegvis avyttring av hela tvättmaskins- och torktumlarverksamheten. Transaktionen genererade en engångsintäkt på 232 Mkr.”

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 55) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. 
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 08.00 CET. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 20.400 (18.700) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2021 genererade en omsättning på drygt 30 (27) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga


GlobeNewswire