Fortsatt stark marknad trots oro i omvärlden

2022-10-27 08:00:00

Perioden i sammandrag
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 483,5 MSEK (221,1 MSEK), motsvarande en ökning om 119% (218%)
 • Operationell EBITDA uppgick till 97,0 MSEK (57,0 MSEK), motsvarande en ökning om 70%, respektive en EBITDA-marginal om 20,1% (25,5%). Justeringarna avser en icke-kassaflödespåverkad verkligt värde (lager) justering om 13,2 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8% (-1%)
 • Operationell EBIT uppgick till 84,3 MSEK (58,0 MSEK), motsvarande en ökning om 45% respektive en EBIT-marginal om 17,4% (26,0%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,3 MSEK (10,8 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 158 111 805 aktier (118 038 475 aktier) 0,15 SEK (0,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 MSEK (33,5 MSEK)
 • Per den 30 september 2022 uppgick likvida medel till 194,3 MSEK (138,1 MSEK)Första 9 månaderna: 1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 332,1 MSEK (515,2 MSEK), motsvarande en ökning om 159% (270%)
 • Operationell EBITDA uppgick till 310,4 MSEK (141,9 MSEK), motsvarande en ökning om 119% respektive en EBITDA-marginal om 23,2% (27,4%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet om 11,2 MSEK (15,9 MSEK) samt en icke-kassaflödespåverkad verkligt värde justering om 30,7 MSEK (40,4 MSEK)
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 7% (21%)
 • Operationell EBIT uppgick till 273,4 MSEK (139,1 MSEK), motsvarande en ökning om 97% respektive en EBIT-marginal om 20,5% (26,9%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 127,2 MSEK (34,9 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på154 275 661 aktier (109 862 347 aktier) 0,82 SEK (0,32 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,7 MSEK (89,5 MSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 8,9 MSEK (8,2 MSEK)Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Swedencare har verkställt betalningen av tilläggsköpeskilling på 290,4 MSEK (27,5 MUSD) i samband med förvärvet av NaturVet.

NutraVet har förlängt ett långsiktigt avtal med Europas största veterinärgrupp för att leverera premiumtillskotts-sortimentet, VetPro, i Storbritannien och Irland fram till 2029.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
En extra bolagsstämma ägde rum den 19 oktober 2022. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram för anställda nyckelpersoner i Swedencare-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 415 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. 415 000 teckningsoptioner motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,26 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

VD har ordet
Husdjurssektorn står stadigt trots en kaotisk omvärld som i det närmaste tyvärr inte ser ut att bli bättre. Några ljuspunkter kan väl skönjas med att de inflatoriska drivarna verkar ebba ut under nästa år och att det även finns experter som förväntar sig att Ukraina under nästa år lyckas köra ut de ryska invasionsstyrkorna. Trots all osäkerhet känner jag mig trygg i att vår bransch, och vi som företag, kommer att fortsätta att utvecklas positivt då efterfrågan är fortsatt stark.

Det tredje kvartalets nettoomsättning om 484 MSEK innebar en ökning med 119% jämfört med Q3 2021 samtidigt som det operationella EBITDA-resultat ökade med 70% till 97 MSEK, motsvarande en marginal om 20,1%. Den lägre marginalen, jämfört med första halvåret, förklaras av bland annat stora införsäljningskampanjer av både nya och befintliga produktlinjer, ny design av ProDen PlaqueOff®-linjen med en del utrangeringar, avslutande extraordinära anpassningskostnader för Vetios nya produktionsanläggning i Florida och en retroaktiv prisjustering för vår största veterinärskundi Europa som vi slutit ett 7-årsavtal med. Vår organiska tillväxt om 8% var lägre än jag förväntat mig, även den påverkad av några av de ovanstående punkterna samt en förödande orkan i Florida vilken hindrade leveranser till våra kunder den sista veckan i september. Jag förväntar mig att Q4 i år kommer att vara vårt starkast växande kvartal med förbättrade marginaler och jag ser med tillförsikt fram emot 2023.

Vi är fortfarande påverkade av att stora retailers och veterinärsbolag samt stora onlineaktörer trimmar sina lagernivåer. För en majoritet av våra stora kunder ligger försäljningstillväxten av våra produkter på över 20%, vilket är betydligt högre än vad vi har fått leverera ut. Våra slutkunder, husdjursägarna, ökar både i antal och sitt spenderade och det återspeglas på vår starka onlineförsäljning. Pet MD Brand växer över 35%, NaturVets Amazonförsäljning över 40% och vi har även under kvartalet lanserat två helt nya D2C (Direct-to-Consumer)-lösningar för NaturVet och Nutravet, en satsning som därför ligger helt rätt i tiden. Försäljning för Nutravet har fram tills nu endast skett genom fysiska veterinärskliniker och den nya strategin, väl mottagen även från veterinärerna, är att framåt erbjuda enklare produkter även online och fortsätta med fysisk försäljning för mer avancerade produkter. Båda siterna lanserades i september och har fått en rykande start.

Under detta kvartal ökade vår försäljning av ProDen PlaqueOff®-produkter med imponerande 30% jämfört med motsvarande period föregående år. ProDen PlaqueOff®-linjen har nu utökats med flera Soft Chews produkter vilka tillverkas av NaturVet-teamet och börjar levereras ut först denna månad. Detta samt att flera av våra amerikanska dotterbolag arbetar med att sälja in vår ProDen PlaqueOff®-linje till nya kunder gör att jag räknar med att de goda tillväxtsiffrorna fortsätter de kommande åren.

Vetio och Innovet är några av våra dotterbolag som haft ett starkt kvartal. Vetio har skalat upp båda siterna. Vetio North växte över 70% och South med endast 6% då ett stort kundprojekt som var planerat till september flyttades till oktober. Utfallet för kvartalet hade annars varit över 20% för South. Italien är en stark marknad för oss i ett annars lite försiktigare Europa. Innovet Italien hade sin bästa månad någonsin i juli och med ett antal nya produktlanseringar i höst ser framtiden ljus ut.

Både Nutravet och Stratford hade en negativ tillväxt vilket beror på framför allt avtalsförhandlingar med sina största kunder vilka vi har, eller inom kort kommer att ha, slutfört. Under kvartalet har vi publicerat nyheten avseende Nutravets nya 7-årsavtal med Europas största veterinärgrupp vilket förväntas ha en stor positiv påverkan för vår framtid. Även om vi endast hade en mindre leverans i Q3 var vår veterinärskunds försäljning av våra produkter mycket stark, över 20%, vilket gör att redan i innevarande kvartal återupptar leveranser på en förväntad nivå. Vi har i år, vilket jag nämnt tidigare, fokuserat på struktur och att bygga förutsättningarna för en stark tillväxt för de kommande åren. Det gör vi med en vässad organisation och starka samt mer övergripande samarbeten/avtal med stora aktöreri form av distributörer, stora retailers och veterinärsbolag samt de viktigaste online-plattformarna. Vi kommer att kunna informera om vissa av dessa avtal framöver men för flera får ni nöja er med att se försäljningsökningari våra kommande rapporter.

Exportverksamheten var stark i kvartalet för flera av våra varumärken som ProDen PlaqueOff®, nutravet®, RX Vitamins® och NaturVet®. De främsta marknaderna under kvartalet var Brasilien, Sydkorea och Japan. Värt att nämna är att våra fodersamarbeten fortsätter att utvecklas väl och flera potentiella samarbeten är under diskussion. För första gången sedan 2019 kommer vi att kunna delta på en mässa i Asien när vi nu ställer ut på Pet Fair South East Asia i slutet av oktober. Vi har ett stort intresse och många inbokade möten för framförallt de varumärken vi har inom gruppen som idag inte har någon export till regionen.

Även om vi inte slutfört något förvärv efter Innovet i mars kan ni förvänta er att vi kommer att fortsätta addera viktiga pusselbitar framöver när rätt möjlighet ges. Vi bygger även vidare i vårt ESG-arbete med mätningar, förbättringar och nya styrdokument. Andra konkreta åtgärder är bland annat solpaneler som är på plats på vår irländska produktionsanläggning vilka ansluts inom kort samt förberedelser inför en visselblåsar-funktion för våra medarbetare och andra intressenter.

Jag vill även passa på att tacka för stödet från våra aktieägare avseende vårt optionsprogram för nyckelmedarbetare som röstades igenom med i princip enhällighet. Det är mycket uppskattat från samtliga deltagare och jag är övertygad om att detta sporrar organisationen ytterligare vilket borgar för att vi kommer att leverera på våra högt ställda finansiella mål för 2026.

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 27 oktober 2022

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.com.

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 10:00 - 10:30 CEST och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk: https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-q3-report-with-q-a/join/senqdcde

MFN