Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2023

2023-01-30 07:30:00

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Enso's bolagsstämma, föreslår för årsstämman som hålls den 16 mars 2023 att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Astrid Hermann väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Kari Jordan väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.
Hock Goh har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

"Hock Goh sedan år 2012 varit en värdefull medlem av Stora Ensos styrelse. Jag vill varmt tacka Hock för hans värdefulla arbete för Stora Enso. Vi är också säkra på att den föreslagna nya styrelseledamoten, Astrid Hermann, kommer att tillföra styrelsen stark financiell och operativ kompetens och erfarenhet som kommer att vara mycket viktig i nästa fas av utvecklingen som ett ledande företag inom förnybara material", säger Stora Ensos styrelseordförande och medlem av aktieägarnas nomineringsråd, Antti Mäkinen.

Astrid Hermann, född 1973, amerikansk och tysk medborgare, kandidatexamen i företagsekonomi och MBA, är en erfaren ledare inom det finansiella området med omfattande internationell erfarenhet inom branchen för fast-moving consumer goods. Hon är för tillgället ekonomichef för koncernen Beiersdorf AG, ett tyskt globalt bolag verkande inom industrin av produkter för hud och personlig vård. Innan sin nuvarande position har Hermann fungerat inom olika poster med ansvar för finansiella roller på Colgate-Palmolive, den senaste som VP of Finance, North America (2004-2020) och på The Clorox Company (1997-2004). Hon är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Hermann äger för tillfället inga aktier i Stora Enso.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på årsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringsråd i Stora Enso, i linje med god nordisk styrmodell, är skild från styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5-3 % och utbetalas enligt följande:
Styrelsen

Ordförande EUR 209 000 (2022: 203 000)
Vice ordförande EUR 118 000 (2022: 115 000)
Ledamöter EUR 81 000 (2022: 79 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att för styrelseledamöternas räkning förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och att resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2023-31 mars 2023 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.
Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, People and Culture Committee och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 2,7-3,2 % och utbetalas enligt följande:
Finans- och revisionskommittén

Ordförande EUR 22 600 (2022: 22 000)
Ledamöter EUR 15 900 (2022: 15 400)

People and Culture Committee

Ordförande EUR 11 300 (2022: 11 000)
Ledamöter EUR 6 800 (2022: 6 600)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande EUR 11 300 (2022: 11 000)
Ledamöter EUR 6 800 (2022: 6 600)

Aktieägarnas nomineringsråd bestod år 2022 av fyra ledamöter: Antti Mäkinen (styrelsens ordförande), Håkan Buskhe (styrelsens vice ordförande) och två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Reima Rytsölä (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Fram till 3 november 2022 prepresenterades Solidium av Harri Sailas. Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.
Den främsta uppgiften för aktieägarnas nomineringsråd har varit att förbereda förslag för årsstämman 2023 angående styrelseledamöter och deras ersättningar. Aktieägarnas nomineringsråd har under arbetsperioden 2022-2023 sammanträtt fem (5) gånger och samtliga medlemmar har deltagit vid varje möte.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46722 410349

För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel.+46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 22 000 medarbetare. År 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Cision