Rapport Oscar Properties redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Bostadsutvecklarens ledning konstaterar också att det krävs att den aviserade nyemissionen genomförs för att verksamheten ska kunna fortsätta. 

Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -24,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (133). Resultatet per stamaktie uppgick till -0:13 kronor (4:66).

Rörelseresultatet blev -29,8 miljoner kronor (154).

Nettoomsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (30).

Oscar Properties styrelsen bedömer att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att bolaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av pågående och nystartade projekt, avslutande projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet samt lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes under natten till fredagen.

Oscar Properties likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 32,9 miljoner kronor (70,8).

Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under den kommande tolvmånadersperioden uppgick per 30 september till 870 miljoner kronor. Av dessa har dock obligationslånet om 312 miljoner kronor förlängts till 2023 och resterande kortfristiga skulder förväntas till väsentlig del lösas i samband med färdigställande av projekt under 2021 samt avyttring av projektfastighet.

Som ett led i att etablera ett stabilare kassaflöde har avtal med SBB, tidigare under hösten, ingåtts om förvärv av en fastighetsförvaltningsportfölj, vilken kommer att bidra till ett positivt löpande kassaflöde framåtriktat, skriver bolaget.

”Detta tillsammans med en företrädesemission samt färdigställande av pågående projekt bedöms frigöra tillräckligt med likviditet för att bolaget ska kunna möta sina förpliktelser på kort och lång sikt”, skriver Oscar Properties.

Förvärvet är avhängt av att den aviserade nyemissionen om 325 miljoner kronor genomförs enligt förväntan samt att finansiering av förvärvet i övrigt erhålls enligt plan.

”Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut och inte kunna genomföras kan det innebära att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsens bedömning är att det är mycket sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas”, skriver Oscar Properties.

Oscar Properties upprepar i rapporten sina finansiella mål som kan sammanfattas att projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent och koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent.

Den 30 september 2020 uppgick soliditeten i koncernen till 38 procent.